Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 • Brukerkompetanse
  • Ida Kristine Olsen, ProLAR, ida@prolar.no , mob: 948 88 929
  • Ida er ansvarlig for prosjektet SMIL = sammen midt i livet, et prosjekt for mødre i LAR med barn fra 0-2 år, som kan gi kvinnen en god plattform som nybakt mamma gjennom samvær med andre i samme situasjon. Tilbudet er nasjonalt og er basert på kostnadsfrie samlinger med undervisning og sosialt samvær. Hvis du er interessert, ta kontakt med Ida.
  • Ida kan formidle kontakt med andre kvinner i samme situasjon, og bistå fagfeltet med brukerkompetanse
 • Ahus-teamet, Akershus universitetssykehus HF
  • Teamet gir råd og veiledning til gravide og fagpersoner i hjelpeapparatet. Tilbyr oppfølging gjennom svangerskap, fødsel- og barseltid i samarbeid med sykehusets avdeling for nyfødte og hjelpeapparatet i kommune/bydel.
  • Målgruppe: Gravide med rusproblematikk, LAR-gravide, samt gravide med psykiske vansker
  • Anonyme henvendelser mottas også
  • Teamet består av fagkonsulent (sosiolog), medisinsk ansvarlig lege og jordmor og har i tillegg tett samarbeid med barnelege og sykepleier på nyfødtavdelingen
  • Kontaktpersoner: Gry Forøy
  • Postadresse: Akershus Universitetssykehus, Ahus-teamet, 1478 Lørenskog
  • Besøksadresse: Avdeling rus og avhengighet (ARA), Seksjon Lillestrøm, C.J. Hansens vei 1 B, 2007 Kjeller
  • Besøksadress lege og jordmor: Akershus Universitetssykehus, Sykehusveien, 1478 Lørenskog
  • Tlf 63 89 40 80 Mobil fagkonsulent: 952 89 796/jordmor: 994 87 801
  • Mail: gry.foroy@ahus.no
 • Ullevålsteamet, Oslo Universitetssykehus HF
  • Gir tilbud til risikogravide med psykiske vansker, rusproblematikk, LAR-gravide, vanskelige psykososiale forhold, svært unge gravide med ulike belastninger og utviklingshemmede
  • Konsultasjon/rådgivning til gravide, bydeler, leger, helsestasjoner
  • Teamet består av jordmor og sosionom fra Kvinneklinikken, barnevernspedagog fra Aline barnevernsenter og en fra barneavdelingen
  • Ca 180 gravide/år
 • Forsterket helsestasjon, Sørlandet sykehus HF (80)
  • Tilbud til gravide og småbarnsmødre med alvorlige rusproblemer som er bosatte i Kristiansand
  • Svangerskapskontroller og helsestasjonskontroller av barn opp til 4 år
  • Samarbeid med Sørlandet Sykehus HF
  • Konsultasjon/rådgivning til fastleger, helsestasjoner og barnevern i Agder
  • Teamet består av jordmor, helsesøster, lege og psykolog
  • Ca 25 gravide pr år.
  • Kontaktpersoner: Bergljot Haraldstad (jordmor), Anne-Louise Kittelsen (helsesøster).
  • Adresse: Gyldenløvesgt. 23, 4611 Kristiansand.
  • Tlf: 38 07 50 00
 • Solheimsviken helsestasjon – Rusfri start på livet – Bergen kommune
  • Tilbyr veiledning og oppfølging av gravide og småbarnsforeldre (0–2 år) som har eller har hatt et rusproblem. Tjenesten er byomfattende.
  • Anonymitet mulig
  • Teamet består av jordmor, psykolog, helsesøster, lege og barnevernskonsulent
  • Kontaktperson: Jofrid Sætrevik (koordinator)
  • Besøksadresse: Solheimsgt.13, Inngang D, Bergen
  • Postadresse: Pb 7715, 5020 Bergen
  • Tlf: 55 56 51 60/mob: 94 50 29 98
  • Solheimsviken.helsestasjon@bergen.kommune.no
 • Sommerveita forsterket helsestasjon (Rustiltaket på Midtbyen helsestasjon) – Trondheim kommune
  • Svangerskapskontroller i samarbeid med fastlege og oppfølging av familien 0–6 år, tjenesten er byomfattende
  • Teamet samarbeider tett med andre instanser som helse- og velferdskontorene, barne- og familietjenesten, LAR, Lade behandlingssenter, Barnas Stasjon, St Olav - det drives arbeid med videreutvikling av teamet i regi av Modellkommuneforsøket
  • Teamet består av, jordmor, helsesøster, helsestasjonslege, barnevernspedagoger
  • Kontaktperson: Cathrine Schare
  • Adresse: Sommerveita 4–6, 7004 Trondheim
  • Tlf: 72 54 60 60/mob: 916 72 565
  • Midtbyen-helsestasjon.postmottak@trondheim.kommune.no
 • Prosjekt forebyggende familieteam, Asker DPS, Vestre Viken HF
  • Indikert forebyggende arbeid/tidlig intervensjon rettet mot gravide og familier med barn 0–6 år i Asker og Bærum, der en eller begge foreldre har psykiske vansker eller rusrelatert problematikk.
  • Oppfølgingen gis i samarbeid med føde/barselavdelingen ved Bærum sykehus, aktuelle seksjoner innen Klinikk for Psykisk helse og rus (voksne og barn) og kommunale tjenester
  • Anonym henvendelse er mulig
  • Samarbeider med RUG (rus under graviditet) i Asker og Bærum
  • Teamet består av jordmor, psykiatrisk sykepleier, sosionom, psykolog
  • Kontaktperson: Bente Lindboe
  • Tlf: 67 81 43 48/mob: 95 21 88 70
  • familieteam@vestreviken.no
 • Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos og Levanger
  • Det er et forebyggings- og behandlingstilbud til gravide og fedre som har et forbruk av alkohol, medisiner og andre rusmidler, eller psykiske vansker. Ved behov innebærer tilbudet oppfølging fra graviditet og til barnet er 6 år.
  • Teamet ved Sykehuset Namsos består av jordmor, sykepleier og sosionom
  • Teamet ved Sykehuset i Levanger består av pedagog og jordmødre
  • Kontaktperson Namsos: Unni Kristiansen: Mob: 912 46 070
  • Kontaktperson Levanger: Marianne Mathisen Mob 95 29 39 02
  • Mail Namsos: unni.kristiansen@hnt.no
  • Mail: Levanger:  marianne.k.mathisen@hnt.no  
 • TIGRIS-prosjektet
  • Et tidlig intervensjonsprosjekt i regi av Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken
  • Hovedmålsetting er å hindre bruk av rusmidler i graviditet og hindre belastende rusmiddelbruk i småbarnsfamilier
  • Et tverrfaglig/tverretatlig kommuneprosjekt i region sør som forutsetter deltagelse fra svangerskapsomsorgen, helsesøstertjenesten, barneverntjenesten og sosiale tjenester i/utenfor NAV som har ansvar for det kommunale rusarbeidet
  • Prosjektet tar sikte på å heve kunnskapsnivå og handlingskompetanse hos aktuelt fagpersonell gjennom en kombinasjon av kurssamlinger, arbeid i tverretatlige ressursgrupper, implementering av handlingsveileder, regelmessig veiledning/oppfølging fra kompetansesenteret gjennom hele prosjektperioden
  • Det legges stor vekt på etablering og implementering av gode interne rutiner og rutiner for tverretatlig samarbeid i arbeidet med gravide og småbarnsforeldre med rusmiddelproblematikk
  • Prosjektet går over halvannet år, 17 kommuner har til nå deltatt i Tigris siden oppstarten i 2006, nye kommuner rekrutteres høst 2011
  • Prosjektleder: Titti Huseby mob 906 43 850 titti.huseby@borgestadklinikken.no
  • Ytterligere informasjon ligger på www.borgestadklinikken.no
 • Modellkommuneprosjektet
  • Igangsatt i 2007 i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av psykisk syke/og eller rusmisbrukende foreldre
  • Satsingsperiode 2007–2014, Barne- og likestillingsdepartmentet (BLD) oppnevnte 26 kommuner som modellkommuner
  • Nasjonal koordinator i Bufdir: Fride Rudi, fride.rudi@bufdir.no , mob: 466 15 087
  • Hver Bufetats region har en koordinatorstilling med ansvar for å bistå modellkommunene i egen region med opplæring og implementering av relevante kartleggingsverktøy, samt utvikling av tiltak rettet mot målgruppen
   • Region vest: Eva Mikkaelsen, tlf: 46 61 98 25
   • Region midt: Siw L.Karlsen, siw.lisbeth.karlsen@bufetat.no , tlf: 46 61 74 17
   • Region øst: Ulrika Håkansson, tlf: 46 61 64 52
   • Region sør: Wibeke J.Hansteensen, tlf: 46 61 81 06
   • Region nord: AstridNygård, astrid.nygaard@bufetat.no , tlf: 46 61 55 46
  • Modellkommunene skal utvikle gode modeller for tidlig intervensjon og helhetlig systematisk oppfølging av barn og foreldre fra graviditet til skolealder. Modellene skal intgreres i eksisterende tjenestestrukturer.
   • Region vest: Askøy, Bergen, Sandnes, Bømlo, Førde, Haugesund, Time, Fjell
   • Region midt: Namsos, Steinkjer, Leksvik, Trondheim, Grong
   • Region øst: Vestre Toten, Jevnaker, Skedsmo, Lørenskog, Aurskog-Høland
   • Region sør: Arendal, Mandal, Drammen, Vennesla
   • Region nord: Bodø, Tromsø, Nordreisa, Fauske
 • Opplæringsprogrammet
  • I regi av Helsedirektoratet og Bufdir er det etablert 5 regionale opplæringsteam som skal tilby opplæringsprogram til kommuner i bruk av kartleggingsverktøy og opplæring i samtaleferdigheter
  • Formålet er å styrke kompetansen i kommunene for tidlig å oppdage barn som lider overlast med bakgrunn i foreldres psykiske vansker, bruk av rusmidler og/eller voldsproblematikk. Hensikten er å tidlig identifisere problemutvikling og intervenere på ulike nivåer
  • Opplæringsprogrammet rettes først og fremst mot primærhelsetjenesten og samarbeidende tjenester på temaområdene
   • Vold mot gravide
   • Alkohol og annet rusmiddelbruk hos gravide
   • Problematisk rusbruk i småbarnsfamilier
   • Psykiske vansker hos gravide og småbarnsforeldre
   • Opplæring i samtalekompetanse om sensitive tema, med fokus på endring og støtte
  • Kontaktpersoner: Bufdir: Fride Rudi, fride.rudi@bufdir.no . Helsedirektoratet: Solvor Bäcklund, sba@helsedir.no

Sykehus med spesiell kompetanse

 • Barneavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Ved Nyfødt intensiv tar man imot barn født av kvinner i LAR til observasjon for abstinens. Det innlegges ca 20 barn pr.år.
  • Kvinnene er henvist til Ullevålsteamet i svangerskapet og barneavdelingen har en representant i teamet
  • Kvinnene har vært på omvisning i avdelingen og fått informasjon om oppholdet før de føder
  • Barnet observeres for abstinenser ved hjelp av døgnklokke og Finnegans skåringsskjema. Barna blir behandlet for ev.abstinenser og foreldrene veiledes angående skjerming og spesielle tiltak som barnet trenger, samt generell veiledning i barnestell.
  • Ved utskrivelse samarbeider avdelingen med hjelpeapparatet rundt familien, slik at overgangen til hverdagen blir best mulig for barnet og familien
  • Adresse: Nyfødtintensiv avdeling, OUS-Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
  • Kontaktpersoner
 • Barneavdelingen på Haukeland sykehus
 • Barneavdelingen på Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF
  • Ved Nyfødt intensiv tar man imot barn født av kvinner i LAR til observasjon for abstinens. Det innlegges mellom 4 og 8 barn pr. år.
  • Kvinnene og barna følges i samarbeid med Haugaland A-senter og Solstrand Barnevernsenter. Kvinnene henvises til sykehusets oppfølgende team i svangerskapet. Her er representant fra sykehusets Kvinneklinikk og Nyfødt intensiv.
  • Kvinnene har vært på omvisning i avdelingen og fått informasjon om oppholdet før de føder
  • Barnet observeres for abstinenser ved hjelp av døgnklokke og modifisert Lipsitzs skåringsskjema. Barna behandles for ev. abstinenser og det blir gitt fortløpende foreldreveiledning.
  • Ved utskrivelse blir det gjort avtaler med primærhelsetjenesten og ev. med Solstrand barnevernsenter, slik at overgangen til tiden etter sykehusoppholdet blir best mulig for barnet og familien.
  • Adresse: Nyfødt intensiv seksjon, Medisinsk klinikk, Haugesund Sjukehus Helse Fonna HF, postboks 2170, 5504 Haugesund
  • Kontaktpersoner:
 • St.Olavs hospital, Trondheim
  • Fødeavdelingen har et rusteam bestående av gynekolog, pediater og jordmor. Sosionom og pediatrisk sykepleier konsulteres ved behov
  • Det er tverrfaglig samarbeid mellom sykehuset og 1.linjetjenesten ved sosial/NAV- og barnevernstjeneste, rus- og barnevernsinstitusjoner
  • Fødeavdelingen tilbyr svangerskapsomsorg ved svangerskapspoliklinikken
  • Teamet ved fødeavdelingen har spesialistansvar for pasienter innlagt på Lade Behandlingssenter, pasienter fra Midtbyen helsestasjon, LAR-pasienter, samt andre aktuelle pasienter
  • Etter utskrivning fra Nyfødt Intensiv følges LAR-eksponerte barn opp av pediater ved Barne- og Ungdomsklinikken
  • Kontaktpersoner:
   • Fødeavdelingen, Kvinneklinikken: JordmorLiv Hilde Lothe, tlf: 72 57 49 15
   • Nyfødt Intensiv, Barne- og Ungdomsklinikken, Overlege Håkon Bergseng, tlf: 72 57 33 18
   • Poliklinikk, Barne- og ungdomsklinikken: Overlege Ann-Mari Brubakk, tlf: 72 57 46 57/ 99 45 82 29, Mailadresse: Ann-Mari.Brubakk@ntnu.no

Spesiell kompetanse innen TSB

 • Seraf (Senter for rus- og avhengighetsforskning) ved Universitetet i Oslo
 • Borgestadklinikken Blå Kors Sør, Skien
  • Borgestad er en behandlingsinstitusjon for rus- og avhengighetsrelaterte lidelser som har et særskilt behandlingstilbud for gravide rusmiddelmisbrukere inkludert avgiftning. Omfatter frivillig innleggelse i familieenhet og innleggelse etter Sosialtjenestelovens § 6–2a i skjermet enhet, samt langtidsinnleggelser for familier med små barn der foreldre har alvorlig rusproblematikk
  • Tverrfaglig team med lege, jordmor, psykolog, sosionom, sykepleiere og barnevernspedagoger
  • Målgruppen er gravide rusmiddelmisbrukere og foreldre med alvorlig rusproblematikk som har ansvar for barn under skolealder
  • Hovedmålsetting for gravidetilbudene er å skjerme fosteret mot rus og forberede kvinnen på rollen som mor. Fokus på familiesamspill, rusproblematikk og barnets utvikling i familieenheten.
  • Kontakt: Seksjonsleder Ragnhild Myrholt
  • Besøksadresse: Borgestadklinikken, Håvundveien 181, 3711 Skien
  • Postadresse: Borgestadklinikken, Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien
  • Tlf: 35 90 47 00
  • E-post: info@borgestadklikken.no
  • Hjemmeside: www.borgestadklinikken.no
 • Lade Behandlingssenter Blå Kors
  • Lade Behandlingssenter Blå Kors er en behandlingsinstitusjon for rusrelaterte vansker. Institusjonen har en regional funksjon for gravide med rusrelaterte vansker og har egen avdeling for gravide og småbarnsfamilier med 6 familieplasser.
  • Tverrfaglig team med faggruppene psykolog, sosionom, lege, sykepleier, barnevernspedagog, spesialpedagog
  • Målgruppen er gravide med behov for avgifting /nedtrapping/ ekstra skjerming starter behandlingen i institusjonens skjermingspost. Målgruppe for familieplassene omfatter også foreldre med rusrelaterte vansker og barn i førskolealder. Det vektlegges å inkludere partner i hele prosessen der det er aktuelt.
  • Oppfølgingsavtale for familiene over flere år. Gravide kan innlegges med og uten eget samtykke (jf.Sosialtjenestelovens § 6–2a).
  • Hovedmålsettinger er å skjerme foster mot ruseksponering, bidra til å sette mor og partner i stand til å ivareta foreldrerollen, gi tilpasset samspillsveiledning foreldre/barn, samt behandling for rusrelaterte vansker
  • Konsultasjon på anonym basis kan gis
  • Fast samarbeid med St.Olavs Hospital
  • 90–300 dagers innleggelse, individuell vurdering
  • Adresse: Lade Alle 86, 7041 Trondheim, tlf. 73 84 85 00
  • Hjemmeside: www.ladebs.no
  • Kontaktperson: Avdelingsleder Einar Hajum ( einar.hajum@ladebs.no )
 • Sykehuset Innlandet, Hov:
  • Tverrfaglig sammensatt personale av sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, hjelpepleiere, jordmor, psykolog, lege, aktivitør med mer. Psykiater og gynekolog knyttet til enheten.
  • Skjermet enhet for gravide:
   • Har 10 behandlingsplasser for gravide rusmiddelavhengige.
   • Tar imot pasienter etter lov om psykisk helsevern § 2.1, og etter lov om sosiale tjenester § 6–2a, og § 6–3.
   • Tilbyr rusbehandling, svangerskapsoppfølging, psykiatrisk behandling. Gjennom miljøterapi, rusmestring, tilknytning til det ufødte barnet og morsrollen, samt planlegging av tiden etter fødsel i samarbeid med hjemkommune og andre aktuelle.
   • Kontaktperson: Lill Katrin Hansen (enhetsleder), LillKatrin.Hansen@sykehuset-innlandet.no
  • Familieenheten
  • Adresse: Sentrumsvegen 17, 2860 Hov
  • Telefon: 61 12 92 00
  • Kontaktperson: Lill Katrin Hansen (enhetsleder)
 • Origosenteret, Svinndal
  • Har to behandlingsavdelinger med en behandlingstid på inntil 12 måneder
  • Tilbyr en bred kartlegging som gir grunnlag for plan for behandlingen for hver enkelt pasient. Behandlingstiltakene omfatter bl.a foreldrerolle og foreldre/barn-samspill og foreldreveiledning. Både barn og foreldre kartlegges og barna har samme rettigheter som de voksne. Har egen barnehage. Tett samarbeid med pasientens øvrige hjelpe- og behandlingsinstanser før, under og etter oppholdet.
  • Institusjonen har vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, førskolelærere, sykepleiere, psykologer, lege, barne- og ungdomspsykiater og familieterapeuter
  • Målgruppen inkluderer enslige, par, gravide og familier med barn i alderen 0–4 år
  • Kontaktpersoner:
   • Fagsjef familieavdelingen: Bente Fjeld Ludvigsen
   • Inntaksleder: Linda Pettersen Myhre
  • Adresse: Tyritoppen 19, 1593 Svinndal
  • Telefon: 69 28 65 00
  • E-post: origosenteret@bymisjonen.no
  • Hjemmeside: www.bymisjon.no/Virksomheter/Origosenteret/

Spesialkompetanse på barn/familier

 • Aline og Frydenberg barnevernsenter
  • Aline famileavdelings hovedoppgave er akuttmottak, utredning og endringsarbeid av sped- og småbarnsfamilier med ulike belastninger. Spedbarn som har vært eksponert for rusmidler og vanedannende medikamenter i fosterlivet følges spesielt opp
   • Målgruppeen er sped- og småbarn 0–2 år med foreldre
   • Kontaktperson: Marianne Øverhaug/Annie Nevermo
  • Aline poliklinikk er samlokalisert med Aline familieavdeling og Aline beredskapshjemavdeling
   • Arbeider med barn og familier som har vært innlagt ved familieavdelingen og barn innskrevet ved beredskapsavdelingen
   • Det gis også tilbud til gravide, barn og familier som bor hjemme
   • Kontaktperson: Mette Sund Sjøvold
  • Faggruppe: Sosialfaglig høyskoleutdanning, barnepleiere, psykologer
  • Det er mulig å henvende seg anonymt for råd og veiledning
  • Armauer Hansensgt. 14, 0455 Oslo
  • Tlf: 23 42 88 33
  • https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barnevern-og-foreldreveiledning/barneverninstitusjoner/aline-og-frydenberg-familieavdeling/#gref
 • Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (Spedbarnsnettverket). Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).
  • Spedbarnsnettverket er en del av de regionale kunnskapssenterne for barn og unges psykiske helse (RBUP).  Forskning, fagutvikling, implementering og opplæring knyttet til spedbarns psykiske helse er ett nasjonalt satsningsområde initiert av Helsedirektoratet i et samarbeid med Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
  • Spedbarnsnettverket er organisert i 4 regionale knutepunkt knyttet til RBUP Øst og Sør, Vest, Midt og Nord. Forskere og klinikere arbeider sammen både om forskning og implementering.
  • Målgruppen er den kommunale helsetjenesten, rusomsorgen, den kommunale barneverntjenesten, psykisk helsevern for barn og unge og statlig regionalt barnevern.
  • Spedbarnsnettverket har et særlig ansvar for å fremskaffe kunnskap om kartleggings- og behandlingsmetoder, bidra med forskningsbasert kunnskap til praksisfeltet og gjøre klinisk studier av sped- og småbarns og deres familier.
  • Konsultasjon om igangsetting av forskningsprosjekter og implementering av kartlegging- og behandlingsmetoder er et fast tilbud til alle tjenestesteder.
  • Det er et fast samarbeid med bl.a. Borgestadklinikken. Flere klinikker deltar i forskningssamarbeid.
  • Adresse: Gullhaug torg 4B, 0484 Oslo , tlf. 22 58 60 00
   Hjemmeside: http://www.r-bup.no/
  • Kontaktperson: Avdelingssjef Marit Bergum Hansen
   mbh@r-bup.no
 • Gullhella barne- og familiesenter
  • Senteret er en del av den statlige barn-, ungdoms- og familieetaten, og tar inn familier til utrednings- og/eller veiledningsopphold etter barnevernloven
  • Tildeling av plass forutsetter barneverntiltak, og det er kommunen som er innsøker
  • Tar imot familier med ulik problematikk, også rusfamilier. Familier der det er aktiv rusing gis ikke et tilbud.
  • Teamet i avdelingen består av familieveileder, miljøterapeut og psykolog
  • Kontaktperson: Kate Kogstad
  • Adresse: Korpåsen 172, 1386 Asker
  • Telefon: 46 61 62 00
  • E-post: gullhella.barnevernssenter@bufetat.no