Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Komptanseoppbygging og holdningsskapende arbeid bør rettes inn mot det kommunale tjenesteapparatet (jordmødre, helsesøstre, fastleger, helsestasjonsansatte, ansatte i sosialtjeneste/NAV og barnevern) og spesialisthelsetjenesten (kvinneklinikk, nyfødtavdeling, TSB og barne- og ungdomspsykiatrien). C
Det bør igangsettes et nasjonalt opplærings- og kvalitetssikringsprogram for føde-/barselavdelinger og nyfødtavdelinger med fokus på observasjon og behandling av nyfødte med abstinenser. C
Vedlegg
 

Innledningsvis skriver vi at det er nødvendig å gi adekvat opplæring til helsepersonell, barnevernsansatte samt andre aktuelle yrkesgrupper. Videre er det nødvendig å gi foreldrene nødvendig opplæring og bistand.

Bakgrunn

Gjennomforskningen som foregår ved Seraf og gjennom klinisk erfaring vet vi at det er mye å gjøre på kunnskaps- og holdningssiden, da kvinnene ofte får motstridende og feilaktig informasjon. Brukermedvirkning har i liten grad vært ivaretatt i oppfølgingen av kvinnene og familiene. Behandlingen og oppfølgingen disse kvinnene får har vist seg å variere betydelig fra landsdel til landsdel.

Vurdering

Det er etstort opplæringsbehov i forbindelse med implementeringen av denne retningslinjen for å sikre at de kunnskapsbaserte anbefalingene gjennomføres i alle deler av tjenesteapparatet i hele landet.

Brukernes erfaringer tilsier at det er en utfordring å sikre at pasientgruppen blir behandlet med respekt og en ikke-dømmende holdning.

I veilederen IS 1877 ”Et trygt fødetilbud” understrekes det at en forutsetning for å ivareta kvinner med særskilte behov er en systematisk kompetanseoppbygging og en forbedret kommunikasjonslinje mellom ulike samarbeidspartnere. Det er nødvendig med en styrket jordmor- og helsestasjontjeneste i kommunen (102). De forsterkede tiltakene for gravide/de spesialiserte helsestasjonene bør i større grad benyttes som ressurser i kompetanseoppbyggingen. Dette forutsetter at disse tiltakene blir styrket med kompetanse på dette feltet.

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse kan fungere som koordinator for et nasjonalt opplærings- og kvalitetssikringsprogram om NAS. Den praktiske delen av et opplæringsprogram må finne sted på det enkelte sykehus/helseforetak, da denne må tilpasses sykehusets øvrige opplæringsprogram og praktiske hverdag.