Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Hovedprinsippet i denne retningslinjen er at oppfølgingsprogrammet som tilbys familiene, så langt som mulig, skal være en normalisert oppfølging, dvs. innenfor det vanlige tjenestetilbudet. Dette vil øke sannsynligheten for at flest mulig i målgruppen vil ta i mot tilbudet om oppfølging. Det er viktig at det legges til rette for at familiene, på linje med andre, møtes på en respektfull og ikke-stigmatiserende måte. Med normalisert oppfølging menes at kvinnen/familien i svangerskapet følges opp av fastlege/jordmor i kommunen og gynekologisk avdeling i spesialisthelsetjenesten.

Vi anbefaler at et begrenset antall sykehus utpekes til å ta seg av fødsler og behandling av de nyfødte (se Valg av sykehus).

Etter utskrivningen fra barneavdelingen anbefaler vi at hovedoppfølgingen skjer ved helsestasjonen i kommunen, men at familiene innkalles til spesialisthelsetjenesten regelmessig. Denne planen har vi tilpasset etter modellen som er utarbeidet i retningslinjen for for tidlig fødte barn (91).

Koordinering av tjenestene – samarbeid

Oppfølging og behandling av kvinnene og familiene omfatter flere områder innen både førstelinjetjeneste (helse, sosial, barnevern) og spesialisthelsetjeneste (fødselshjelp, nyfødtmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling). Behovet for koordinering og samhandling er stort for å sikre at pasientene til en hver tid får den hjelpen de har behov for og for å hindre at noen faller ut av oppfølgingen. Derfor anbefaler vi at de tilgjengelige samhandlingsverktøyene, som individuell plan og ansvarsgruppe, benyttes for både kvinnen (ev. mannen) og barnet.

I oppfølgingen av pasientene møtes forskjellige behandlingssyn og kulturer for hva samarbeidet med pasienten innebærer. For å få til reell samhandling må fagpersonene fra de forskjellige tjenesteområdene være bevisst eget og andres faglige ståsted, vise fleksibilitet og reell vilje til samhandling. Av og til vil interessene til barn og foreldre være motstridende og fagpersonene har da ansvar for å sikre at barnet blir ivaretatt.

Vi opererer med tre forskjellige koordinatorer i denne retningslinjen:

 • Koordinator av kvinnens (og ev. mannens) individuelle plan og ansvarsgruppe
 • Sykehusets koordinator
 • Koordinator av barnets individuelle plan og ansvarsgruppe