Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Primærhelsetjenesten har hovedansvaret for oppfølging av barn eksponert for LAR-medikamenter og familien deres. Fastlegen og helsestasjonen har et særlig ansvar og andre kommunale instanser involveres etter behov.

Det bør etableres et forpliktende samarbeid mellom de ulike tjenestene i kommunen (helse, sosial, oppvekst og barnevern). Et tett samarbeid innad i kommunen sørger for at de forskjellige instanser får informasjon om hverandres kompetanse, tjenester og ansvar. Mange kommuner har tverrfaglige team rettet mot tilsvarende målgrupper. I disse teamene kan familienes situasjon drøftes anonymt, eventuelt åpent med samtykke fra foreldrene.

I Stortingsmelding 12 ”En gledelig begivenhet” heter det blant annet: ”Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest sårbare barna. Helsetjenesten har ansvar for å samarbeide med andre relevante tjenester, f. eks. barneverntjenesten, for å sikre at barna ivaretas på en god måte, og at de får den hjelpen de eventuelt har behov for på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette gjelder for eksempel gravide med psykiske problemer, rusmiddelavhengighet eller gravide i legemiddelassistert rehabilitering (104)”.