Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
For å sikre god utvikling bør foreldre motiveres til å la barnet gå i barnehage. D
Barnehageplass kan etableres som et hjelpetiltak fra barneverntjenesten. D
Barn i risiko og spesielt de aller yngste bør forholde seg til få voksenpersoner i barnehagen. D
Barnehagetilbudet bør styrkes med spesialpedagogisk personale hvis barnet har særlige behov. D
Den barnehageansatte som kjenner barnet best, bør delta i barnets ansvarsgruppe. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

I 2008 hadde 87 % av alle førskolebarn i Norge barnehageplass (289). Deltakelsen er lavest i lavinntekstfamilier. Empiriske studier peker imidlertid i retning av at barn fra ressurssvake familier har store fordeler av å gå i barnehage (290). Innenfor barneverntjenesten er tilbud om barnehage det mest benyttede hjelpetiltaket. Målsetningen vil være å bedre barnets sosiale og språklige kompetanse og/eller et tiltak for å utøve tilsyn med omsorgssituasjonen. Det er en forutsetning (og et lovkrav) for at målsettingen skal oppnås at det er utarbeidet en tiltaksplan i samarbeid mellom barneverntjenesten og barnets foreldre, og at barnehagen kan komme med innspill i denne prosessen og få innsyn i de deler av planen som er nødvendig for å følge opp barnet (99).

Vurdering

Tidlig og god hjelp til barn som trenger oppfølging kan bidra til å forebygge senere vansker og sosial ulikhet på lengre sikt. Barnehageplass er et viktig tiltak og familier med lav inntekt bør sikres barnehage. Barn av kvinner i LAR er sårbare for skjevutvikling og vil dermed ha særlig nytte av et godt barnehagetilbud.

Barnehagens ansatte ser barnet daglig og vil ha en unik mulighet til å fange opp barn med særlige behov, og for å kunne drøfte og samarbeide med foreldrene.
Barn eksponert for LAR-medikamenter antas å være født med en sårbarhet og kan samtidig leve i et omsorgsmiljø med risikofaktorer. Dette stiller særlige krav til kvaliteten på barnehagetilbudet, særlig for de aller minste barna. Barnehagetilbudet til disse barna må ikke medføre at de må forholde seg til mange og ulike ansatte.