Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Fastlegen bør være medlem av ansvarsgruppen for barnet. D
Eventuelle henvisninger til andre instanser gjøres primært av fastlegen. Hvis andre instanser henviser, skal fastlegen orienteres ved kopi D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Ved fødselen får barnet samme fastlege som mor om ikke annet velges. Når barnet skrives ut fra sykehus, har fastlegen ansvaret for tilrettelegging av allmennlegetilbudet. Sykehuset plikter å orientere fastlegen på forhånd og skal gi fastlegen epikrise ved utskrivning etter reglene i lov om helsepersonells § 45 (93) og forskrift om pasientjournal § 9 (288).

Vurdering

Kommunehelsetjenesten er organisert slik at helsestasjonen har egne helsestasjonsleger og skoleleger. Disse foretar helsekontrollene på helsestasjonen. Ved akutt sykdom, mistanke om sykdom eller tilstander som krever legetilsyn og vurdering, er det fastlegen som har ansvaret. Det er en utfordring å sikre godt samarbeid mellom helsestasjon og fastlege slik at man oppnår kontinuitet og sikrer at riktig informasjon når riktig instans.

Fastlegen har en viktig rolle både i ansvarsgruppen for mor og i ansvarsgruppen for barnet, men det er ikke hensiktsmessig, slik kommunehelsetjenesten er organisert i dag, at fastlegen er koordinator i ansvarsgruppen eller for IP.