Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Det bør etableres en egen ansvarsgruppe for barnet før utskrivning fra sykehuset. Etableringen forutsetter foreldrenes samtykke. Ansvarsgruppen bør koordineres av helsestasjon eller annen instans i kommunen. Initiativet til opprettelsen av ansvarsgruppen bør tas fra sykehusets koordinator, alternativt koordinator av mors ansvarsgruppe. Hvis barneverntjenesten er inne med tiltak, kan de være aktuelle som koordinator av barnets ansvarsgruppe. D
De første møtene i ansvarsgruppen bør ha fokus på kompetanseoverføring, kartlegging av barnets og familiens behov (se Kartlegging for å bestemme type og omfang av tiltak) og planlegging av videre oppfølging. D

En ev.ansvarsgruppe bør ha følgende deltakere:

 1. mor/foreldrene/omsorgsperson
 2. koordinator av mors ansvarsgruppe/fastlege
 3. helsesøster, ev. lege ved helsestasjon
 4. koordinator fra sykehuset (de første møtene)
 5. barneverntjenesten dersom den er inne med tiltak
D
Det bør lages en Individuell Plan (IP) for barnet. Dette fordrer samtykke fra foreldrene. Foreldrene har innflytelse over innholdet i barnets IP. D
Igangsatte tiltak for barnet/familien evalueres løpende, minimum hver tredje måned. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Ansvarsgrupper er en velkjent og etablert metode for samarbeid om pasienter som har langvarige og omfattende behov og som trenger innsats fra flere hjelpetiltak over tid. Arbeidet i en slik gruppe kan forankres i en egen individuell plan for barnet. I kapittel 6 ble det anbefalt å starte arbeidet med å etablere en slik gruppe allerede i svangerskapet. Kvinnen har en koordinator på sykehuset som har sikret kontinuitet i oppfølgingen på sykehuset. Initiativet til å opprette en ansvarsgruppe for barnet er foreslått lagt til denne.

Det vises ellers til Fødselsforberedelser når det gjelder kontakt med sykehuset før fødsel.

Vurdering

Å etablere en egen ansvarsgruppe for barnet kan være hensiktsmessig av flere grunner, barnets behov vil være i fokus, ansvarsforholdene er tydligere og den langsiktige oppfølgingen blir lettere å koordinere. 

Det kan imidlertid være familier som ikke ønsker eller opplever behov for en slik gruppe rundt barnet. I seg selv trenger ikke dette være en grunn til bekymring hvis foreldrene samarbeider godt på annen måte. Det kan være ulike grunner til at familien ikke ønsker en slik gruppe. Den mest vanlige er familiens opplevelse av at de aldri føler at de kan betrakte seg som en vanlig familie. Av og til deler heller ikke foreldrene fagpersoners forståelse av at barnet har et sårbart utgangspunkt og trenger spesiell oppfølging. Det er viktig å snakke sammen om ulike forståelser av barnets utvikling og legge til rette for en oppfølging som ikke overstyrer familien.

Det beste er om ansvarsgruppen er planlagt allerede i svangerskapet. Det kan bli knapp tid til etablering av ansvarsgruppe hvis den nyfødte ikke har abstinenser og skrives ut fra sykehus etter 7 dager. I slike tilfeller bør de nødvendige samarbeidende instanser kontaktes før barnet utskrives fra sykehuset, selv om man ikke klarer å avtale endelig sammensetning og planlegge første møte før utskrivning.

I ansvarsgruppen til barnet vil det være flere fagpersoner med lite kunnskap om LAR og utfordringer knyttet til rusbehandling. Det er naturlig at dette blir tema i ansvarsgruppen slik at nødvendig kompetanseoverføring kan skje. På samme måte vil det være behov for kompetanseoverføring når det gjelder barns utvikling og aktuelle tiltak knyttet til dette.