Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad

Det bør henvises til BUP når følgende problemer krever mer oppfølging enn det lokale hjelpeapparatet kan yte:

 1. Tilknytningsproblemer
 2. Atferdsproblemer
 3. Symptomer og atferd hos barnet; behov for hjelp til foreldrene med å håndtere barnet
 4. Behov for veiledning av foreldre
 5. Behov for diagnostisering av spesifikke tilstander
D
BUP bør bidra med psykolog med spesialkompetanse på sped- og småbarns utvikling inn i det tverrfaglige teamet (se Tverrfaglig team i spesialisthelsetjenesten).
Vedlegg
 

Bakgrunn

BUP har i de senere årene hatt en betydelig vekst i antall sped- og småbarnsteam. Det er knapt noe område innen barne- og ungdomspsykiatrien hvor spesialiseringen og fagutviklingen har hatt slik vekst. Den internasjonale situasjonen når det gjelder å utvikle forskningsbaserte tiltak for hjelp i tilknytning mellom barn og foreldre og å gi konkrete råd i samspillet er preget av at nye metoder og hjelpetiltak presenteres i stort tempo og med forskjellig styrke. Dette har nok ført til at ulike skoler i dette arbeidet er i ferd med å utvikle seg.

Det nasjonale kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse springer ut fra RBUP-systemet (www.r-bup.no), og ulike psykologiske institutter er sentrale i dette arbeidet. Det foregår et utviklingsarbeid hvor en prøver ut nyttige metoder og samarbeidsmodeller, samt lager opplæringstilbud til aktørene i sped- og småbarnsteamene.

Pasienten blir ofte henvist til behandling i BUP (292) når det er problemer i samspillet mellom foreldre og barn. Ofte er bakgrunnen vansker med mat og søvn hos spedbarna. De litt større barna henvises som regel på grunn av atferdsproblemer (293).

Vurdering

I dag er kompetansen i BUP-systemet ulik fra team til team. Få av teamene har mye kompetanse på arbeid med foreldre med nåværende eller tidligere rusmiddelproblemer og barna deres. Kompetansen må bygges opp i tett samarbeid mellom hjemkommune, barnevern og BUP. BUP vil sjelden følge opp familien over lengre tid, men koples inn når spesifikk problematikk krever det.

Det er sped- og småbarnsteamene som besitter kunnskap om diagnostikk og råd om hvordan foreldre og hjelpere skal håndtere barna. Familier med sammensatte vansker har ofte mange hjelpere. Det er helt nødvendig at BUP beskriver tilbudet sitt som en del av det totale tilbudet familien får.