Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad

Det bør opprettes et nasjonalt kompetansesenter knyttet til Oslo Universitetssykehus. Senteret bør ha følgende funksjoner:  

 • Poliklinisk oppfølging av gravide i LAR og kvinner som har benyttet andre   vanedannende medikamenter eller rusmidler i svangerskapet
 • Poliklinisk oppfølging av barn født av mødre i LAR og barn født av mødre som har benyttet andre vanedannende medikamenter eller rusmidler i svangerskapet
 • Bredt samarbeid med aktuelle kommunale tiltak og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Liasonvirksomhet overfor andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Oppsøkende virksomhet
 • Veiledningsfunksjon lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Nasjonal nettverksfunksjon
 • Koordinere tiltak med R-BUP, BUF-etat/fag-team og andre aktuelle instanser
 • Forskning og fagutvikling, lokalt og nasjonalt
C
Vedlegg
 

Bakgrunn

Det er i dag mange barn som har vært eksponert for LAR-medikament i fosterlivet som ikke følges opp systematisk i småbarnsalder. Det samme er tilfelle for et langt større antall barn med alkoholskader (FASD/FAE), barn som har vært eksponert for andre vanedannende medikamenter og barn som har vært eksponert for illegale rusmidler i fosterlivet.

En stor utfordring er tidlig identifisering av gravide med bruk av alkohol, legemidler og rusmidler. Her trengs et nasjonalt løft for å sikre at man finner så mange av disse risikogravide så tidlig som mulig slik at bruken av alkohol, vanedannende legemidler og rusmidler kan avsluttes/begrenses så tidlig som mulig.

Vurdering

Det er i dag mangel på kunnskap om disse barna og familiene deres og hvilke tilbud som er til nytte.

Videre er det manglende samhandling på systemnivå mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten lokalt og regionalt, samt mellom ulike deler av spesialisthelsetjenesten.

Tilbudene rundt omkring i landet er forskjellig utformet og har forskjellig administrativ plassering. Enkelte tiltak er kun rådgivende i graviditeten, som Ullevålsteamet og Ahus-teamet. Noen tiltak er forankret i kommunen, som Midtbyen helsestasjon i Trondheim, mens andre tiltak er forankret i spesialisthelsetjenesten, som Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag.

Det foreslås derfor etablert et nasjonalt kompetansesenter som blant annet kan bidra til nødvendig samhandling mellom de ulike nivåene og tiltakene.

I tillegg bør kompetansesenteret kartlegge aktuelle tilbud på landsbasis og ha en nettverksfunksjon. Senteret bør også ha ansvar for nasjonale konferanser og kursing på fagområdet.

Senteret bør i stor grad drive med klinisk forskning på disse pasientgruppene i samarbeid med Seraf (Senter for rus og avhengighetsbehandling ved Universitetet i Oslo) og andre aktuelle forskningsmiljøer. Senteret bør ta initiativ til landsomfattende klinisk forskning og etablere forskningsnettverk. Aktuelle forskningsområder er blant annet nedtrapping av LAR-medikament under graviditet, tidlig identifisering av rus- og bruk av vanedannende medikamenter i svangerskap for alle grupper kvinner og tidlig diagnostisering av alkoholskadde barn.

Videre er det et behov for å etablere et lokalt oppfølgingstilbud i Oslo i spesialisthelsetjenesten for kvinner som bruker alkohol og andre rusmidler i graviditeten og kvinner som bruker vanedannende legemidler i graviditeten (omfatter beroligende og søvngivende midler, smertestillende midler og LAR-medikamentene). Et slikt tilbud bør også gis til kvinner som tidligere har vært i behandling for rusmiddelproblemer, da forskning viser at mange vil ha tilbakefall til misbruk. Dette senteret vil kunne dekke funksjonene til det tverrfaglige teamet (Tverrfaglig team i spesialisthelsetjenesten) i Oslo.

Tilbudet bør også ha fokus på tidlig identifisering og intervensjon overfor målgruppen, samt utprøving av aktuelle kartleggingsverktøy og metoder. Videre bør senteret utvikle oppsøkende behandlingsstrategier for familier som faller ut av oppfølgingen.