Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Hvis institusjonsopphold er nødvendig, bør overføring skje direkte fra sykehus. D
Barn som innlegges sammen med foreldre på TSB-institusjon bør få pasientstatus. D
Hensikten med oppholdet bør kommuniseres tydelig og gjensidige forventninger avklares. D
Ansvarsgruppen bør møtes under oppholdet for å sikre oppfølging etter utskrivning. D
Det bør tilstrebes en åpen og gjensidig informasjonsutveksling mellom sykehus, institusjon, ansvarsgruppe og foreldre. D
Før barnet/familien utskrives, bør oppfølging og forpliktende samhandling være avtalt. Hvordan samarbeidet om familien og barnet skal organiseres (ansvar og roller) må avtales i hver sak for å sikre målsettingen om helhetlige tjenester. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Det er få studier som omtaler nytten av heldøgnsopphold for familien etter utskrivning fra sykehus. Antagelig er hovedgrunnen at slike opphold er knyttet til den nordiske velferdsmodellen og finnes i begrenset omfang i de fleste land. I Norge har vi imidlertid en del erfaring med slike opphold, og enkelte institusjoner har opparbeidet seg betydelig innsikt i spesifikke utfordringer knyttet til både barn og foreldre. Det er to ulike tilbud som kan være aktuelle for familien etter utskriving fra sykehus: Innleggelse i Senter for foreldre og barn i forlengelse av barselopphold og mer langvarig innleggelse i familieavdeling innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Vurdering

Det er viktig å være tydelig på målsettingen for oppholdet, slik at foreldrene vet hva de går til, hvor lenge oppholdet skal vare og hvilken hjelp de kan forvente.

Mange av disse barna trenger medisinsk oppfølging for NAS i flere uker etter fødselen (se NAS-behandling). I tillegg trenger foreldrene tid til å lære hvordan de best kan håndtere et barn som har abstinenser. Abstinente barn kan reagere svært annerledes i den daglige interaksjonen mellom mor/farog barn enn barn født uten slike plager. Et opphold på en døgninstitusjon med kompetent fagpersonell vil derfor kunne trygge mors/fars kompetanse på sitt eget barn og sette familien i stand til bedre å håndtere utfordringer når familien skrives ut. Et døgnopphold gjør også at helsepersonell får se mor/fari samspill med barnet over en viss tid. Det er viktig å være tydelig på hensikten med oppholdet, slik at mor/faropplever oppholdet som en hjelp til å mestre en utfordrende foreldrerolle. Samtidig er et slikt opphold oftest ensbetydende med at foreldrenes omsorgkompetanse blir vurdert. Å kommunisere denne ”dobbelheten” er helt avgjørende for at oppholdet skal oppleves trygt og forutsigbart.

Ansvarsgruppen bør være sentral både før, under og etter institusjonsopphold slik at et institusjonsopphold ikke representerer et ”brudd” i et godt planlagt forløp. Vurdering av videre oppfølgingsbehov med konkrete avtaler etter utskrivning bør planlegges mens familien er innlagt.

Institusjonstype velges ut fra barnets og foreldrenes behov, foreldrenes omsorgskompetanse, tilgjengelige tilbud, samt foreldrenes ønsker.

1. Innleggelse på senter for foreldre og barn

Det er den kommunale barneverntjenesten som utreder behovet for og søker plass i senter for foreldre og barn, men Bufetat har ansvaret for å skaffe plass. Da det er mangel på slike plasser, bør planlegging starte i svangerskapet.

Hensikten med oppholdet kan være:

 • kartlegging av barnets fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling
 • vurdering av familiens hjelpebehov, herunder foreldrenes funksjonsnivå og endringspotensiale
 • tilbud om botrening, veiledning og opplæring i foreldrerollen
 • vurdering av og opptrening i omsorgskompetanse
 • vurdering av omsorgsevne
 • samspillsvurdering og -opplæring
 • familieterapeutisk og miljøterapeutisk behandling

Det er viktig at institusjonene har kompetanse på skåring og behandling av NAS, samt på rusmiddelavhengighet og LAR.

2. Innleggelse i familieavdeling innenfor TSB

I noen tilfeller trenger familien et lengre opphold på døgninstitusjon enn noen uker etter fødsel. Bakgrunnen for et slikt opphold kan være at mor, og eventueltfar, har en for kort periode med rusfrihet bak seg, uttrygghet hos foreldrene når det gjelder den nye situasjonen eller andre forhold som bolig, økonomi, nettverk, psykisk eller fysisk helse. Det finnes flere institusjoner innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har egne familieenheter. Et slikt opphold må søkes om i god tid, slik at tilbudet kan være klart når barnet skrives ut fra sykehuset, eventuelt fra et ”utvidet” barselopphold som nevnt over.

Disse institusjonene må ha kompetanse på skåring og behandling av NAS, være godt tilrettelagt for familier og ha kompetanse på barns utvikling og samspill.

Barn som innlegges sammen med foreldre på TSB-institusjon bør få pasientstatus, slik at de får pasientrettigheter, inklusive egen journal og spesialistkompetanse knyttet til behandling og oppfølging.