Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Institusjonsplass i svangerskapet bør drøftes med gravide i LAR ved behov. D
Gravide i LAR og ev.partner som har behov for institusjonsopphold, bør prioriteres til inntak hvis situasjonen tilsier det. D
Nødvendig informasjon om svangerskapskontroll og LAR-medikament bør gis til institusjonen hvor kvinnen/paret innlegges, og samarbeid og avtales. D
Det bør sendes henvisning til institusjon som kan ta imot familien etter barselopphold der dette er aktuelt. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Institusjonsopphold av kortere eller lengre varighet kan være aktuelt i svangerskapet. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som blant annet omhandler hjelpetiltak, forankres kommunens plikt til å bistå med å etablere et behandlingsopplegg.

Institusjonsopphold før fødsel vil oftest være innen TSB, men vil også kunne være på en institusjon under barneverntjenesten, oftest kalt senter for foreldre og barn (Barnevernloven § 4.4.5) (se Innleggelse på institusjon) (99).

Söderström har intervjuet gravide kvinner og deres partnere mens de har vært innlagt på rusinstitusjon i svangerskapet (80; 82; 83).

Vurdering

Institusjonsopphold i svangerskapet kan være et godt forebyggende tiltak da det skaper nødvendige rammer rundt kvinnen. Ved rusing bør hjelpetiltak (institusjonsplass) være førstevalg i tråd med bestemmelsen i loven. For noen kvinner vil en kortvarig innleggelse til avrusning og stabilisering være mest aktuelt, mens andre vil trenge innleggelse over lengre perioder. Hvis kvinnen ønsker å trappe seg ned på LAR-medikamentet kan innleggelse på en egnet institusjon for kortere eller lengre perioder være aktuelt (se Nedtrapping). Det bør legges til rette for at partner kan innlegges på institusjonen sammen med kvinnen der dette er ønskelig. Partners innleggelse på institusjon kan være både som pasient og som ledsager (der partner ikke har eget behandlingsbehov).

Det er viktig at nødvendig informasjon og avtaler rundt LAR-medikament og andre forhold ivaretas ved innleggelse på institusjon.

Etter fødsel og barnets opphold på barneavdeling kan det være aktuelt med et opphold ved en institusjon spesielt tilrettelagt for abstinente barn og deres foreldre. Hvis kvinnen har vært innlagt i svangerskapet, er det hensiktsmessig om familien kan innlegges på samme institusjon etter fødselen. Henvisning til slikt institusjonsopphold bør sendes i god tid før fødselen. De fleste innleggelser skjer i rusinstitusjon med henvisning fra fastlege, TSB eller sosialtjeneste/NAV. Noen steder tilbyr Bufetat opphold i senter for foreldre og barn. Da vil det være den kommunale barneverntjenesten som er henvisende instans.