Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Behovet for å ha kontakt med barnevernstjenesten i svangerskapet bør drøftes med gravide i LAR. Den gravide/paret informeres om barnevernets tilbud i svangerskapet og etter fødsel. Hvis situasjonen tilsier behov for tiltak fra barnevernstjenesten, bør den gravide/paret motiveres til at kontakt etableres tidlig i svangerskapet. C
Den gravide må alltid gi sitt samtykke til kontakt med barnevernstjenesten. D
Barnevernstjenesten har ansvar for å vurdere hvilken hjelp familien trenger, og bør ved behov starte sitt arbeid i svangerskapet. I saker hvor barnevernet får en aktiv rolle, bør barnevernet utarbeide en plan for videre samarbeid, sammen med foreldre og andre aktuelle instanser. Planen bør tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordeling og innarbeides i kvinnens individuelle plan (IP). D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Barneverntjenesten vil være en aktuell samarbeidspartner allerede i graviditeten i mange av sakene. Familien kan ha eldre barn som mottar tjenester fra barnevernet.

Barnevernloven (99) gjelder i utgangspunktet fra det tidspunktet barnet er født. Det er ulik praksis fra kommune til kommune når det gjelder i hvilken grad barneverntjenesten involverer seg i saker som gjelder ufødte barn. Noen steder mener barneverntjenesten at sosialtjenesten eller andre har ansvaret til barnet er født. Andre steder starter barneverntjenesten samarbeidet tidlig gjennom deltakelse i ansvarsgruppe og tilbud om råd og veiledning eller fødselsforberedende hjelpetiltak.

Kvinnen må gi samtykke til kontakt med barneverntjenesten i svangerskapet. Barneverntjenesten tilbyr alt fra rådgivning og ulike tiltak i hjemmet til opphold i heldøgnstiltak. Når det er behov for tiltak fra barnevernets side etter fødsel, bør samarbeid etableres tidligst mulig for å skape forutsigbarhet for kvinnen/paret og sikre optimal oppfølging (122).

Vurdering

Gode vilkår under svangerskap og fødsel er viktig for å etablere et godt forhold mellom mor og barn og en god start på barnets liv. Det er derfor viktig at den gravide starter samarbeidet med barneverntjenesten i svangerskapet når det er risiko for omsorgssvikt og behov for mer omfattende hjelp etter fødselen enn andre tjenester kan tilby. Vordende mødre som lever i en vanskelig livssituasjon vil ha ulik grad av kjennskap til barneverntjenestens hjelpetilbud.

Selv om det er ønskelig å etablere et godt samarbeid med barneverntjenesten allerede i svangerskapet kan mange av kvinnene i LAR ha motstand mot å etablere et samarbeid med bakgrunn i egne vanskelige erfaringer med barneverntjenesten. Slike forhold bør drøftes åpent, og press bør ikke utvises der kvinnen ikke ønsker et samarbeid i svangerskapet. Se for øvrig kapittelet Sped- og småbarnsalder, hvor barneverntjenestens rolle omtales mer utførlig.

Barneverntjenesten vil som regel ha behov for å samarbeide med og få informasjon fra andre involverte instanser for å kunne gjøre en helhetlig vurdering av behov og tiltak, se også Barnevernet.

Det er mulig for kvinnen å ta kontakt med barneverntjenesten når som helst i svangerskapet for å kunne drøfte aktuelle problemstillinger anonymt.