Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Deltakelse på svangerskapskurs bør drøftes med kvinnen/paret. Individuell kursing og opplæring bør legges opp ut fra behov og forutsetninger. D
Henvisning til psykologoppfølging bør vurderes ved behov. C
Vedlegg
 

Bakgrunn

I retningslinjer for svangerskapsomsorgen omtales fødsel og foreldreforberedelse i svangerskapet slik: ”Svangerskapsomsorgen har ulike modeller for svangerskapskurs, fødsels- og foreldreforberedelse. De handler om å gi vordende foreldre informasjon om svangerskapet, om fødsel og om hva det innebærer å bli foreldre. Imidlertid kan kursing under svangerskapet omfatte mye mer: Støtte- og opplæringstiltak som hjelper blivende foreldre til å forstå sine sosiale, emosjonelle, psykiske og fysiske behov gjennom perioden med svangerskap, fødsel og foreldreansvar. Kursene kan fungere som nettverksbygging for foreldre. Fødeavdelinger arrangerer også omvisning på avdelingen i forbindelse med kurs” (89).

Söderström har intervjuet gravide kvinner innlagt på rusinstitusjon om deres mentale forberedelse til å bli foreldre (80; 82).

I en undersøkelse fra Storbritannia mente helsepersonell at det viktigste målet med svangerskapskursene var å bygge opp kvinnens tillit til sin egen evne til å føde barn og ha omsorg for dem (116). Studier har også vist at kvinnens tanker og forventninger i svangerskapet predikerer tilknytning og kommunikasjonsferdigheter (117).

Foreldreferdigheter blant kvinner i rusbehandling er undersøkt i Baltimore (118).

Vurdering

Svangerskapet er egnet for å legge grunnlag for gode fremtidige relasjoner mellom foreldre og barn. Kvinnen/paret gleder seg oftest til å bli foreldre og er motiverte og mottakelige for informasjon. For kvinnen/paret vil det være særlig viktig å kunne formidle tanker, følelser og undring vedrørende det å gå gravid og å skape en familie. Det å være gravid bringer imidlertid ofte opp forhold fra egen bakgrunn og oppvekst, og mange kan ha behov for bearbeidelse av vanskelige opplevelser. Det er viktig å sette av tid til slik refleksjon og tilby videre henvisning hvis nødvendig.

Hvis kvinnen/paret i LAR deltar på ordinære svangerskapskurs, vil de få kontakt med andre i tilsvarende situasjon. Hvis kvinnen/paret ikke føler seg komfortable med å gå på svangerskapskurs rettet inn mot øvrige gravide, bør opplæring individualiseres ut fra kvinnens/parets behov og forutsetninger. Det finnes spesielle tilbud til vanskeligstilte gravide noen steder i landet.