Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Den første fagpersonen som får kjennskap til graviditeten, har ansvar for at punktene 2–3 under blir fulgt opp og at nødvendig samarbeid blir etablert. D
Graviditeten stadfestes og svangerskapsuke fastsettes. Kvinnens nåværende livssituasjon og hvilke instanser og fagpersoner som følger henne opp, samt ressurser i det private nettverket, bør kartlegges. C
Det bør skisseres en foreløpig plan sammen med kvinnen, med prioriteringer for hva som skal skje den nærmeste tiden. Det bør sikres at umiddelbare behov blir fulgt opp snarest mulig. Det bør planlegges et samarbeidsmøte med ansvarsgruppe og andre aktuelle instanser innen 14 dager. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Graviditet hos norske kvinner i LAR blir oftest tidlig oppdaget, rundt niende svangerskapsuke (106). Kvinnene er som regel i et etablert rehabiliteringsopplegg og har regelmessig kontakt med aktører i hjelpeapparatet. Det er imidlertid noen av kvinnene som har vært lenge i LAR som kan ha varierende grad av kontakt og oppfølging fra hjelpeapparatet. De fleste informerer om graviditet tidlig, men det er viktig å være oppmerksom på at en graviditet av enkelte kvinner kan oppfattes som privat og løsrevet fra LAR, og at de derfor vil utsette å informere hjelpeapparatet om tilstanden. Erfaringen tilsier videre at noen kvinner med et pågående misbruk av rusmidler, enten oppdager graviditeten senere eller også utsetter å informere hjelpeapparatet om at de er gravide.

Vurdering

Det er viktig å øke innsatsen rettet mot kvinnen når graviditeten oppdages og tilpasse oppfølgingen til den enkeltes behov.

Hvis graviditeten stadfestes sent, er det spesielt viktig å kartlegge kvinnens totale situasjon samt å etablere samarbeid med aktuelle aktører så fort som mulig. Eventuelt rusmiddelmisbruk bør kartlegges umiddelbart, slik at nødvendige tiltak som henvisning til avrusing, kan igangsettes.

Den første fagpersonen som får kjennskap til graviditeten, kan eksempelvis være fastlege, jordmor, barnevernskonsulent, sosialkonsulent eller fagperson i TSB. Uavhengig av hvilken fagperson som først får beskjed om at kvinnen er gravid, har vedkommende et ansvar for at nødvendig samarbeid blir etablert. Ofte vil denne fagpersonen være en kvinnen har tillit til.