Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Den vordende far/partner bør inviteres med i all oppfølging fra starten av graviditeten dersom den gravide selv ønsker det og ikke andre forhold taler i mot det. Forutsigbarhet og forventninger til deltakelse bør avklares, herunder planlegging av opphold på føde- og barneavdeling. Den vordende far bør oppfordres til å informere sin ansvarsgruppe. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Kerstin Söderström har intervjuet partnere som har vært innlagt med sine gravide kjærester på rusinstitusjon (83). Utenlandske studier fokuserer også på forhold hos den vordende far (107–109). Vi vet blant annet fra disse studiene at en del kvinner er utsatt for vold fra sine partnere. Videre vet vi fra klinisk praksis at mange av kvinnene i LAR er i et stabilt forhold. I den norske studien som kartla kvinner i LAR fra 2005 og 2006, oppga ca. en tredjedel at de var alene med ansvaret. Kvinnenes partnere var omtrent likt fordelt mellom fedre som var i LAR og ikke var i LAR (51). En del av kvinnene har partnere som ikke har erfaring med rusmidler. I tilfeller hvor kvinnen ikke bor sammen med biologisk far, bør forholdet til biologisk far kartlegges, da det kan ha betydning for foreldrenes omsorgsevne.

Det må sikres at biologisk far får slik informasjon om barnet som han har rett til etter barneloven § 47 og pasientrettighetsloven § 3–4, selv om han ikke bor sammen med kvinnen. Hensynet til kvinnens krav på konfidensialitet må samtidig ivaretas. Far har ikke rett til innsyn i helsetjenestens eller det offentlige tjenesteapparatets opplysninger om mor, med mindre mor samtykker. Det vises særlig til taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 og helsepersonelloven § 21. 

Vurdering

Den enkeltes situasjon må være utgangspunktet for hvor mye den vordende far trekkes med. Mange fedre vil ønske en stor grad av involvering, og de fleste vil være interesserte og støttende partnere. Det kan imidlertid forekomme tilfeller hvor partneren ruser seg, eller på annen måte vanskeliggjør et godt forløp i graviditeten. Det kan også være slik at relasjonen generelt er vanskelig, og at kvinnen av lojalitetshensyn, eller av redsel for sanksjoner, ikke velger å fortelle om partnerens rusmiddelbruk, psykiske vansker eller voldelige oppførsel. Å være oppmerksom på kvinnens signaler, kommunisere åpent og tilby hjelp til henvisning for den vordende far kan være tiltak som vil avhjelpe situasjonen.