Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Det skal gis grundig og gjentatt informasjon til den gravide/paret fra graviditetens begynnelse. Informasjonen må være tydelig, gis både skriftlig og muntlig, og på en respektfull måte. Det må informeres om vurderinger som vil bli foretatt og hvilke etater som involveres. Informasjonen må være basert på tilgjengelig kunnskap og gis av fagpersoner med spesialkompetanse på LAR og graviditet. De ulike fagpersonene må gi samordnet informasjon. C

Det må informeres om

 1. LAR-medikamentets virkning på fosteret      
 2. rusmidlers virkning på fosteret (inkl. nikotin og alkohol)     
 3. at målsettingen er et rusfritt svangerskap      
 4. hvilke tilbud som er tilgjengelige
 5.  at vedvarende rusmiddelinntak vil føre til at §10–3 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester vurderes, jf. meldeplikt til kommunen ( se Lov om sosiale tjenester §§ 6–1, 6–2a og 6–3) .
 6. meldeplikt til barneverntjenesten ved fødsel hvis det er mistanke om rusmiddelmisbruk eller atferd uforenlig med omsorgsansvar hos mor eller far.
C
Vedlegg
 

Bakgrunn

En gravid LAR-pasient har et stort informasjonsbehov og vil ha mange spørsmål knyttet til forskjellige forhold vedrørende graviditeten. Hun kan være ambivalent til å fortsette svangerskapet og/eller ha mye usikkerhet knyttet til ulike forhold i svangerskapet. Mange av kvinnene har en del kunnskap om emnet og har erfaring fra tidligere svangerskap. Informasjon er en pasientrett jf. pasientrettighetsloven § 3–2 og en plikt for helsepersonell jf. helsepersonelloven § 10 (93;94), se Pasientens rett til samtykke, medvirkning og informasjon.

Det stilles mange krav til en kvinne som blir gravid i LAR, og en koordinert oppfølging med klar ansvarsfordeling er viktig. Noen kvinner vil ha negative erfaringer med hjelpeapparatet fra tidligere og vil ønske mindre grad av involvering enn det som er skissert her. Det er viktig å huske at det for kvinnen/paret først og fremst er en gledelig begivenhet å skulle få barn, og at en stor ”oppfølgingspakke” kan synes overveldende.

Vurdering

Både kvinnen og fagpersonene vil ha med seg en ”forforståelse” inn i samarbeidet, og gjensidige forventninger bør avklares. Kvinnen må informeres om den utvidete oppfølgingen som følger med det å være gravid i LAR, samtidig som det må gis rom for individuell tilpasning. Det bør ikke legges føringer eller gis råd om valg hvis kvinnen er ambivalent til å fortsette svangerskapet, men man bør trygge kvinnen i den beslutningen hun tar og gi mulighet til spørsmål og refleksjon. Kvinnen og paret skal gis god informasjon om hvilke tiltak som finnes og kan være aktuelle.