Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad

En grundig kartlegging/utredning av kvinnen/paret bør igangsettes når graviditeten er bekreftet. Det bør innhentes relevante opplysninger/epikriser etter at pasienten har gitt samtykke. Foreldrene må trekkes med i dette arbeidet. Kartleggingen supplerer tidligere opplysninger og bør omfatte følgende:

 1. Foreldrenes ressurser og forventninger. Tanker, følelser og planer knyttet til nåværende svangerskap og fremtid.
 2. Fysisk helse med vekt på misbruksrelaterte tilstander (inkl. HIV/AIDS og hepatitt), kroniske sykdommer, tidligere graviditeter og fødsler, aktuell somatisk tilstand og medikamenter pasienten har brukt i denne graviditeten
 3. Rushistorie – med vekt på bruk av rusmidler, vanedannende medikamenter, alkohol og tobakk i månedene før og under aktuell graviditet
 4. Behandling for rusmiddelproblemer med vekt på nåværende behandling
 5. Psykisk helse med vekt på kroniske sykdommer, aktuell psykisk tilstand og medikamenter pasienten bruker
 6. Familie/nettverk, med vekt på forhold til partner, foreldre og eventuelle egne barn (omsorgsansvar og samværsavtaler). Ressurspersoner i nettverket. Nettverkets forhold til rusmidler.
 7. Mors og/eller fars tidligere erfaringer som foreldre
 8. Skole/arbeid/dagtidsaktiviteter inkludert gjennomført utdanning og arbeidserfaring, med vekt på nåværende situasjon
 9. Økonomi – aktuell økonomisk situasjon inkludert gjeld
 10. Aktuell boligsituasjon
 11. Kartlegging av aktuelle kontakter i alle deler av behandlings- og oppfølgingsapparatet
 12. Foreldrenes behov for opplæring i foreldrerollen
 13. Planlegging av behandlings- og oppfølgingsbehov, med fokus på eventuelle umiddelbare behandlingsbehov (som behov for avrusing, henvisning for utredning/behandling etc.)
D
Kartleggingen bør koordineres av den som er koordinator/hovedkontakt for kvinnen i svangerskapet, alternativt fastlegen eller annen person/instans som har hovedansvaret for oppfølgingen. Oftest vil det være disse personene som foretar kartleggingen. D

Bakgrunn

Flere norske studier har funnet at rusmiddelmisbrukere som gruppe har lavere utdanning, dårligere økonomi, mindre sosialt nettverk og dårligere psykisk og fysisk helse enn befolkningen for øvrig (110–112). Når det gjelder gravide i LAR, viste studien til Lund eksempelvis at 34 av de 38 kvinnene sto utenfor ordinært arbeidsliv (51).

De fleste kvinnene i LAR har vært gjennom både poliklinisk behandling og døgnbehandling. I tillegg har kvinnene gjennom deltakelse i LAR oftest blitt bredt utredet.

Vurdering

For å kunne vurdere hjelpebehov er det viktig at hjelpeapparatet får god oversikt over kvinnens totale situasjon. Samtidig er det viktig å bygge på tidligere kontakt og kunnskap om kvinnen og familien for å unngå at kvinnen/paret må fortelle historien sin på nytt. Dersom man ikke kjenner familien fra før, skal man søke samtykke til å innhente tidligere opplysninger. Erfaringen er at de aller fleste kvinner i en slik situasjon vil gi samtykke til innhenting av denne typen informasjon hvis hensikten forklares. Mange av disse forholdene har betydning for ivaretakelse av omsorg for barn og vil være relevante for å sette inn den beste hjelpen. Ved kartlegging i svangerskapet bør hovedvekten legges på situasjonen ”her og nå”, behovet for hjelp må ikke utelukkende vurderes ut fra historikk. Den vanskelige økonomiske situasjonen som mange tidligere rusmiddelmisbrukere er i er et særlig viktig område å kartlegge.