Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kvinnen bør informeres nøye om betydningen av et alkoholfritt svangerskap, og at bruk av andre rusmidler i svangerskap ikke tolereres. C
Den gravides bruk av alkohol og andre rusmidler inklusiv mengde/hyppighet bør kartlegges regelmessig gjennom svangerskapet. TWEAK-instrumentet bør brukes til kartlegging av alkoholbruk hos den gravide. D
Ved bruk av alkohol eller andre rusmidler i svangerskapet bør relevante tiltak settes i gang i samarbeid med kvinnen og TSB. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Alkohol regnes for å være det mest fosterskadelige rusmiddelet under graviditet (205). Nyere forskning har vist at selv mindre mengder i kritiske faser i graviditeten kan føre til skader på barnet (206–209). Av norske kvinner i LAR som er undersøkt for rusmidler i svangerskapet fant man lite bruk av alkohol (51).

Det finnes en rekke screeninginstrumenter for å fange opp alkoholbruk i graviditet. TWEAK-instrumentet anses som spesielt nyttig for å kunne fange opp risikofylt bruk av alkohol hos gravide (210–212). Instrumentet er nylig oversatt til norsk.

Inntak av rusmidler ved siden av behandlingen er vanlig i utenlandske studier og innebærer komplikasjoner for mor og barn (58; 188; 213; 214). I Norge er det mindre vanlig at gravide kvinner i LAR bruker rusmidler (se Hva kjennetegner mødrene?). Vi har god oversikt over gravide i LAR og relativt tett oppfølging av kvinnen. I tillegg virker sannsynligvis muligheten for tvangsinnleggelse i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 10–3 (se Lov om sosiale tjenester §§ 6–1, 6–2a og 6–3) preventivt når det gjelder bruk av rusmidler i svangerskapet. Det er likevel slik at noen gravide i LAR har inntak av rusmidler, selv om dette er vanligst før graviditeten oppdages (50; 51). De vanligste rusmidlene som inntas er benzodiazepiner og cannabis.

Vurdering

Målsettingen for alle gravide i LAR er et rusfritt svangerskap, hvor kvinnen kun bruker det forskrevne LAR-medikamentet. Det er viktig å formidle en holdning om at rusmiddelmisbruk ikke ses på som forenlig med graviditet og omsorgsansvar. Hvis rusmiddelmisbruk oppdages bør prosedyrer som beskrevet under Kontroll av behandlingen / rusmistanke følges.

Alle gravide bør snakkes med om alkoholbruk. Ved kartlegging av alkoholkonsum er det viktig å være oppmerksom på måten det spørres på. Kartlegging av pasienter har vist en underrapportering hvis man spør generelt om alkoholbruk.

Erfaringer viser at enkelte kvinner, særlig ved nedtrapping av LAR-medikament, vil velge å injisere deler av eller hele medikamentdosen, for å få bedre effekt, ev. ruseffekt. Dette er forhold som erfaringsmessig er vanskelig å avdekke, og TSB bør trekkes med hvis mistanke om injisering oppstår. Gravide i LAR bør informeres om farene ved injisering av LAR-medikament.