Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kvinnens bruk av sigaretter bør kartlegges regelmessig gjennom svangerskapet. Informasjon om skadevirkninger av tobakk og fordeler med røykeslutt bør gis. B
Kvinnen bør oppfordres til røykeslutt/røykereduksjon. Hun bør tilbys røykeavvenning tidlig i graviditeten. Det bør informeres om relevante røykesluttilbud (røykesluttkurs, røyketelefonen og http://slutta.no/). C
Nikotinlegemidler kan brukes av gravide etter legevurdering. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Røyking i svangerskapet er relatert til lavere fødselsvekt. I en stor norsk studie som undersøkte fødselsvekten til barn, fant man at kvinner som røykte daglig i svangerskapet fikk barn som i gjennomsnitt veide ca. 200 g mindre enn kvinner som ikke røykte (129). Studier har vist at røykere har en forhøyet risiko for andre komplikasjoner, som dødfødsel, krybbedød (215), morkakesvikt og morkakeløsning (216). Det ser ut til at røyking kan være assosiert med forsterkede og mer langvarige abstinenser hos den nyfødte (217). En norsk studie viser at kvinner som røyker i graviditeten har større sjanse for å få utagerende barn (218). Faktorer som påvirker om den gravide fortsetter å røyke har også vært studert (219).

Ca. 90 % av kvinner i LAR røyker når graviditeten oppdages. De fleste fortsetter å røyke i svangerskapet. I den norske undersøkelsen som fulgte 38 kvinner, røykte 37 daglig, selv om mange reduserte antall sigaretter betraktelig etter at graviditeten var stadfestet (51).

Retningslinjen for svangerskapsomsorgen (89) og nasjonale faglige retningslinjer for røykeavvenning i primærhelsetjenesten (220) er grundige bakgrunnsdokumenter.

Tiltak for å redusere røyking i grupper med lav sosioøkonomisk status har vært undersøkt av Kunnskapssenteret (221), likeledes legemidler til røykeslutt for den generelle befolkning (222). Intervensjoner for å oppmuntre til røykeslutt i svangerskapet er godt dokumentert i en Cochrane-oppsummering (216). Motiverende intervju er en metode som kan benyttes og som har vist seg effektiv (223). En ny kunnskapsoppsummering dokumenterer effekten av ulike nikotinlegemidler for gravide som røyker (224). En studie viser at mange pasienter i vedlikeholdsbehandling ønsker å slutte og røyke, mens deres behandlere i mindre grad har tro på at kvinnen skal klare det (225). Kvinner i substitusjonsbehandling som er medisinert mot depresjon har vært undersøkt i Baltimore (225). Sosial- og helsedirektoratet ga i 2004 ut et røykesluttprogram for gravide (226).

Vurdering

Røykeslutt/-reduksjon hos kvinner i LAR har hittil fått for liten oppmerksomhet. Tiden rundt svangerskap og den påfølgende omsorgsperioden for små barn er kartlagt som en livsfase hvor røykere ofte overveier å endre sine røykevaner (227; 228).

Erfaringen er at mange kvinner i LAR er kjent med skadevirkningene og ønsker å redusere røykingen så mye som mulig. Det bør kartlegges hvorvidt kvinnen har en røykende partner og stimulere til felles innsats for røykeslutt/-reduksjon. Det bør ikke utøves press om røykeslutt, men temaet bør tas opp regelmessig gjennom graviditeten med kvinnen/paret.

Kommunikasjon er viktig for å få til atferdsendring. Endring av vaner er en prosess i flere stadier, og veiledningen som blir gitt av helsepersonell må tilpasses det enkelte individ etter hvor hun er i en eventuell endringsprosess. Helsedirektoratet har utarbeidet et kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt i svangerskapsomsorgen (229).

Kvinner som ikke klarer å slutte, og/eller som skårer høyt på nikotinavhengighet, kan i samråd med lege bruke nikotinlegemidler.