Oversikt over ansvar og varsling

Telefonliste

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Institusjon

Kontakt

telefonnr

AMK

Nødtelefon

113

Apotek 1, Oslo legevakt

Hele døgnet

22 98 87 20

Apotek UUS

09.00-17.00

23 20 52 00

Apotek Vitus, Jernbanetorget

Hele døgnet

23 35 81 00

Brann- og redningsetaten

Nødtelefon

110

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sentralbord, kontortid

Vakttelefon

33 41 25 00

482 12 000

Forsvaret

Sentralbord forsvaret

Situasjonssenter, forsvaret

03003

23 09 63 70 / 23 09 63 77

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

 

63 80 70 00

Forsvarets mikrobiologiske lab

 

21 07 66 40

Forsvarets Sanitet (FSAN)

Vakttelefon

480 10 652

Giftinformasjonen

 

22 59 13 00

Helse- og omsorgsdepartementet

Sentralbord

22 24 90 90

Justisdepartementet

Rednings- og beredskapsavdelingen

22 24 53 21

Kriseutvalget for atomberedskap

 

Ring strålevernets vakttelefon

Mattilsynet

Sentralbord

23 21 68 00

Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

Sentralbord

Smittevernvakta

21 07 70 00

21 07 63 48

NBC-senteret

24-timer i døgnet

Konfereringsvakt medisin

Ullevål Universitetssykehus

22 11 91 24 (med. intensiv)

02770 (sentralbord UUS))

Norges Veterinærhøyskole

Laboratoriet

22 96 48 40

Politi

Nødtelefon

Politiet lokalt (”der du er”)

112

02800

Sivilforsvaret

Ring DSB

Kan også mobiliseres gjennom politi / brann

For sivilforsvarsdistriktene, se www.sivilforsvaret.no

Smittskyddsinstitutet, Stockholm, Sverige

 

00 46 84 57 23 00

Helsedirektoratet

Sentralbord Katastrofeledelsen

810 20 050

Kontaktes via NBC-senteret

Statens Strålevern

Sentralbord

Vakttelefon

67 16 25 00

67 16 26 00

Veterinærinstituttet

Sentralbord, dagtid

Beredskapsvakt

23 21 60 00

03789

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

23 25 50 00