Beredskapsplaner

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Beredskapsplaner mot smittsomme sykdommer

Beredskap mot smittsomme sykdommer skal inngå i kommunenes og spesialist-helsetjenestens beredskapsplaner. Denne beredskapen vil også danne grunnlaget for håndtering av utbrudd av sykdom som følge av uhell eller overlagt spredning av biologiske agens. For kopper og influensa er det utarbeidet nasjonale beredskapsplaner. Det vises til kapittelet om kopper for mer informasjon om koppeplanen.

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

En influensapandemi er en verdensomspennende epidemi som skyldes en ny subtype av influensavirus. Slike pandemier opptrer typisk med intervaller på 20-40 år og er assosiert med betydelig økt sykelighet og dødelighet, fordi ingen eller bare få personer har immunitet mot viruset. Både selve influensasykdommen og de sekundære komplikasjoner har ofte et mer alvorlig forløp enn ved vanlig sesonginfluensa. En betydelig andel av verdens befolkning kan bli smittet i løpet av en sesong og medføre omfattende ressursbehov, mangel på helsepersonell og svikt i vesentlige samfunnsfunksjoner.

I Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa inngår bl.a. informasjons om helsetjenestens ansvar ved utbrudd av en pandemi og de tiltak som da skal settes i verk. Dette inkluderer bl.a bruk av vaksine, antivirale midler og smittevern. Planen legger også opp til at det utarbeides spesifiserte mottaks- og behandlingsindikasjoner, kriterier for innleggelse og utskrivning og etablering av samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

I juni 2009 erklærte WHO at verden stod over for en pandemi med en ny subtype av influensa A H1N1, det såkalte svineinfluensavirus. Dette førte til intensivering av beredskapsarbeidet i hele samfunnet, inkludert helsetjenesten. Heldigvis viste det seg at dette viruset var en relativ mild variant, som førte til beskjeden dødelighet sammenlignet med scenarioer som var skissert i planen. Likevel medførte pandemien en betydelig belastning på helsetjenesten. Beredskapsplanen var til stor støtte for beslutningstakere da pandemien var et faktum, men man gjorde seg også erfaringer som vil bidra til bedret fremtidig beredskap.