Historikk

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Biovåpen ble brukt allerede i romertiden. Soldater kontaminerte vannforsyningslinjer med lik og dyrekadavre. Kopper ble spredd som planlagt aksjon både av engelske, spanske, franske og amerikanske tropper i flere kriger ved å sende kontaminert utstyr over til motparten. Under den annen verdenskrig gjennomførte japanerne utstrakte forsøk med biologiske våpen. Mer enn 10 000 fanger døde som følge av eksperimenter på mennesker. En rekke kinesiske byer ble angrepet med Bacillus anthracis, Vibrio cholerae, Salmonella og Shigella. Lopper infisert med Yersinia  pestis ble sluppet fra fly. Francisella tularensis ble brukt mot tyske soldater i Stalingrad.

Etter den annen verdenskrig arbeidet flere land med utvikling av biologiske våpen-programmer. En rekke mikroorganismer ble dyrket opp (oppformert) og lagret, og behandlingsmetoder, motgifter og vaksiner som kunne beskytte egne tropper og egen befolkning ble forsøkt utviklet. I 1972 ble Biologivåpenkonvensjonen (BTWC) undertegnet og trådte i kraft i 1975. 103 nasjoner undertegnet overenskomsten om ”aldri å utvikle, produsere, lagre eller på annen måte erverve eller holde tilbake mikrobielle eller andre biologiske agens eller toksiner….. av en art eller mengde som ikke kan rettferdiggjøre anvendelse for profylakse, beskyttelse eller annen fredelig anvendelse”. To av landene, USA og Irak, har offisielt innrømmet at de siden har drevet med forskning, utvikling eller produksjon av biologiske våpen. Slik forskning kunne være svært farlig: I 1979 skjedde det ved et uhell spredning av anthraxsporer som aerosol fra en abrikk for produksjon av biovåpen i Sovjetunionen (Sverdlovsk). Minst 96 personer ble syke og 64 døde (tallene kan ha vært høyere).

Når det gjelder ikke-militære, planlagte aksjoner med biologiske agens, er postforsendelsene av B. Anthracissporer til ulike adressater i USA mest kjent. I 2001 døde 5 pasienter mens 17 og andre ble syke som følge av spredning av miltbrannsporer (”hvitt pulver”) med brev. I startfasen mistenkte man at utenlandske terrorister stod bak, men senere etterforskning konkluderte med at én person, som hadde arbeidet med B. anthracis som et ledd i vaksineutvikling på et laboratorium i USA, var gjerningsmannen.