Isolering og dekontaminering

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -

For å beskytte personalet og andre personer mot smitte som følge av sykdom hos pasienter, kan det være nødvendig å benytte isolering. Dekontaminering kan være aktuelt både av personer og miljø ved forurensing som følge av uhell eller overlagt spredning av biologiske agens.

Isolering

Tabell under  viser anbefalte isoleringstiltak ved mistenkt eller påvist sykdom som følge av biologiske agens. Det vises til vedlegg «Smitteverntiltak» for detaljer om de forskjellige isoleringsregimer.

Tabell: Isoleringstiltak ved mistenkt sykdom med biologiske agens (se vedlegg «Smitteverntiltak» for definisjoner og detaljer)

Sykdom Standard tiltak

Kontaktsmitte

Kontaktsmitte

Luftsmitte

Høyrisiko
smittteisolat

ved OUS

Anthrax X Ved hudsår   Evt. før dekontaminering ved uhell/overlagt spredning
 
Botulisme X        
Brucellose X        
Melioidose X ved hudabsess      
Pest   ved ukontrollert sekresjon fra sår/absess   ved lungepest: luftsmitte i 72 timer etter start av effektiv behandling  
Q-feber x        
Kobber   x x X
kontakt infeksjonsmedisiner/ koppeteam for ev. flytting til høyrisikosmitte isolat

X
kontakt infeksjonsmedisiner/ koppeteam for ev. flytting til høyrisikosmitte isolat

Tularemi x ved ukontrollert sekresjon fra sår/absess      
Hemoragisk feber   x x kontakt infeksjonsmedisiner, for ev. flytting til høyrisikosmitte isolat kontakt infeksjonsmedisiner, for ev. flytting til høyrisikosmitte isolat

Dekontaminering av pasienter og miljø

Ved uhell eller forsettlig spredning av biologiske agens (mikroorganismer og toksiner), kan pasientens hud, sko, klær, hår og skjegg representere et reservoar av det aktuelle agens, og utgjøre en fare for ytterligere skade av pasient og for smitte eller forgiftning av andre.

Ved mistanke om slik eksponering må pasientene dekontamineres før innleggelse i sykehus. De dekontamineringsprinsipper som gjelder ved kontaminering med skadelige gasser (full avkledning, fjerne langt hår/skjegg, såpevask av hud og hår, avdusjing), kan brukes også i slike situasjoner. Som for kjemisk/radioaktiv kontaminering må personalet som assisterer under dekontaminering, være iført verneutstyr.

For dekontaminering av miljø ved uhell eller overlagt spredning, vises det til omtalen av enkeltsykdommer og vedlegg: ”Håndtering av situasjoner med mulig eksponering for biologiske agens i brev og pakker”.