Melding og varsling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -

I henhold til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften), skilles det mellom meldings- og varslingsplikt.

Meldingsplikt

For meldingspliktige sykdommer skal det sendes skriftlig melding til MSIS, Folkehelseinstituttet, og til kommunelegen der den smittede bor. Dersom den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende bor, skal melding også sendes til kommunelegen i den kommunen der den smittede oppholder seg. Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt.

Varslingsplikt

Varsling om smittsom sykdom kommer i tillegg til den skriftlige meldingen. Det skal varsles når det er nødvendig for at smitteverntiltak umiddelbart kan iverksettes for å forebygge flere tilfeller. Med varsling menes en umiddelbart formidlet beskjed om visse enkelttilfeller av sykdom på en slik måte at varsleren umiddelbart kan forvisse seg om at mottakeren har mottatt varslet, vanligvis per telefon. Det skal varsles ved mistanke om overlagt spredning av smittestoffer. I tillegg er det varslingsplikt i følgende situasjoner for

 • visse enkeltsykdommer (botulisme, difteri, flekktyfus, hemoragisk feber, kolera, kopper, legionellose, meningokokksykdom, meslinger, anthrax, pest, poliomyelitt, rabies, røde hunder, SARS, trikinose)
 • utbrudd av smittsom sykdom utenfor helseinstitusjon
  • Utbrudd av sykdommer som er meldingspliktige til MSIS
  • Utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler
  • Utbrudd av særlige alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS)
  • Særlig omfattende utbrudd

Enkelttilfeller av sykdommer som normalt ikke forventes å forekomme i Norge, er utbrudd som skal varsles.

 • utbrudd i helseinstitusjon av smittsom sykdom
 • mulig smitte fra næringsmidler
 • mulig smitte fra blodgiver
 • smitte fra utstyr m.v.
 • smitte fra helseinstitusjon

Varslingsvei

Ved mistanke om overlagt spredning skal kommunelegen, Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet varsles direkte. Folkehelseinstituttet varsles ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta (tlf. 21 07 63 48). I de fleste andre sitasjoner skal kommunelegen varsles. Kommunelegen skal deretter varsle Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet.

Dersom kommunelegen ikke kan nås, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte. Ved varsling av utbrudd i sykehus skal Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet varsles direkte, og det skal sendes kopi til det regionale helseforetakets kompetansesenter for sykehushygiene. Ved smittsom sykdom som kan være overført med næringsmidler og dyr, skal kommunelegen varsle Mattilsynet. For ytterligere detaljer, se Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).