Smitteveier og smittevern

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
Prosedyrer og verktøy
 

Smittsomme sykdommer kan spres på forskjellig vis, og smittemåten kan forenklet inndeles i kontaktsmitte (direkte, indirekte og fekal-oral) og, luftbåren smitte (inkludert dråpesmitte)  og inokulasjonssmitte. Sistnevnte smittevei er lite sannsynlig ved forsettlig smittespredning, og omtales ikke nærmere. Flere av de agens som kan tenkes brukt ved bioterror, smitter ikke fra person til person (se senere). Mht smitteverntiltak følges generelle infeksjonsforebyggende tiltak – (standardtiltak: Håndvask og vanlig forsiktighet) – for alle pasienter. For noen sykdommer er det nødvendig med ”kontaktsmittetiltak”. For noen få sykdommer: lungepest, kopper og viral hemoragisk feber - gjelder strengere tiltak.
Detaljer mht forskjellige tiltaksnivåer er beskrevet i vedlegg.

Kontaktsmitte

 • Direkte kontaktsmitte   

Smittestoffet overføres ved direkte kontakt mellom smittebærer og mottakelig person. Da smittestoffer generelt ikke trenger gjennom intakt hud, blir smitteveien via direkte slimhinnekontakt eller fra personalets hender til sår i egen hud, egen munn, nese eller andre slimhinner.

 • Indirekte kontaktsmitte

Smitteoverføring skjer fra en smittebærer via et forurenset mellomledd til en mottakelig person, f. eks. at kontaminering av hender skjer ved kontakt med utstyr, tøy, bandasjer eller instrumenter.

 • Fekal-oral smitte

Smittestoff fra avføring overføres via forurensede hender eller mat eller drikke til munnen hos mottakelig person.
Smittevern: Kontaktsmitte (hansker + stellefrakk ved direkte kontakt)  

Luftbåren smitte

Luftbåren smitte kan skje på tre måter, enten som dråper eller som støvpartikler/sporer som virvles opp eller med dråpekjerner fra pasienter eller mekaniske innretninger.

 • Dråpesmitte

Små dråper med en diameter ned til ca. 100 μm kan produseres ved hoste, nysing eller brekning, søl eller sprut av flytende kroppsvæsker. Disse holder seg svevende i luften bare noen sekunder pga sin tyngde, men kan i denne tiden smitte til slimhinner i øyne, nese eller munn hos en mottakelig person som har nær kontakt med en syk person.
Smittevern: Kontaktsmitte + kirurgisk munnbind for personer som skal oppholde seg innenfor en avstand av ca 1 meter fra pasienten (se vedlegg). Beskyttelse av øyne (skjerm, vernebriller) ved prosedyrer med risiko for sprut.

 • Støvpartikler og sporer

Støvpartikler kan være bærere av smittsomme agens, både bakterier og virus. Normalt vil de falle ganske raskt til gulvet, men kan holde seg svevende lengre hvis luften er i bevegelse. Mikrober som forblir infeksiøse ved inntørking kan på denne måten overføre smitte til en mottakelig person. Inntørkede sporer (f. eks. ved anthrax) kan oppføre seg på samme måte som støvpartikler dersom de virvles opp med vind eller annen turbulens.

 • Dråpekjerner

Ved hoste, nysing, snakking, søl og sprut av kontaminerte væsker kan det dannes aerosoler. Disse inneholder små dråper som fordamper til en størrelse < 10 μm og kalles da dråpekjerner. Dråpekjerner er så lette at de kan holde seg svevende i luften i mange timer og kan spres over større avstander- fra rom til rom, over korridorer etc. Størrelsen gjør at de uhindret av forsvarsmekanismene i luftveiene kan inhaleres direkte med åndingsluften til bronkier og alveoler. Dråpekjerner inneholder relativt lite fuktighet, men kan spre bakterier og være bærere av bakterier og virus som tåler uttørking.
Smittevern: Kontaktsmitte + åndedrettsvern (f. eks. tettsittende P3 maske, se vedlegg)
Ved antatt eller bekreftet høyrisikosmitte brukes spesielle vernedrakter med full beskyttelse av all hud og slimhinner samt luftfiltrering.