Smitteverntiltak

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -

Flere agens som kan tenkes brukt ved bioterror, smitter ikke fra person til person. Risikoen for aerosoldannelse av smitteførende mikrobielle agens er generelt sett ikke stor, og få mikrober spres ved luftsmitte (se tabell). Prinsipielt følges generelle infeksjonsforebyggende tiltak (”standardtiltak” – se nedenfor) som for alle pasienter. For noen sykdommer er det nødvendig med ”kontaktsmittetiltak”. For noen få sykdommer: lungepest, kopper, viral hemoragisk feber - gjelder spesielle tiltak.

1. Standardtiltak som infeksjonsprofylakse

Standardtiltak tar sikte på å redusere risikoen for overføring av sykdomsfremkallende mikrober fra kjente og ukjente smittekilder og brukes i all pasientbehandling uavhengig av diagnose eller mulig infeksjonstilstand. Tiltakene skal gi beskyttelse mot smitte gjennom ikke intakt hud og fra blod, sekreter og ekskreter.

Håndvask/hånddesinfeksjon    

Utføres alltid etter kontakt med blod, kroppsvæsker, sekreter og forurensede gjenstander. Hender vaskes/desinfiseres (hånddesinfeksjonssprit) også etter at hansker er tatt av, mellom kontakt med pasienter og mellom prosedyrer, når hender kan ha blitt kontaminerte. Når hendene ikke er synlig forurenset, er hånddesinfeksjon mer effektivt enn håndvask med såpe og vann. Ved synlig forurensing, vaskes hendene med vann og såpe etter gjeldende retningslinjer.

Hansker

Ta på hansker før berøring av slimhinner og hud som ikke er intakt. Bruk hansker ved kontakt med blod, sekreter, kroppsvæsker og forurensede gjenstander. Skift hansker mellom arbeidsoppgaver dersom de er kommet i berøring med områder der det er høy konsentrasjon av mikroorganismer. Ta av hanskene og vask/desinfiser hendene umiddelbart etter at arbeidsoppgaven er avsluttet, før berøring av rene flater og gjenstander og før kontakt med andre pasienter.

Munnbind, åndedrettsvern

Bruk munnbind for å beskytte slimhinner i nese og munn ved prosedyrer der det kan oppstå sprut av blod, sekreter eller annet flytende materiale som kan inneholde mikroorganismer. Små dråper i en størrelse av 10 – 100 μm kan være bærer av bakterier. Bruk av kirurgisk munnbind er tilstrekkelig for å forhindre at dråpene inhaleres til luftveiene.
For beskyttelse mot luftbårne infeksjoner og inhalasjon av dråpekjerner, med størrelse < 10 μm, (f.eks. hemoragisk feber, kopper, tuberkulose) brukes åndedrettsvern (P3 munnbind).

Øyebeskyttelse, visir

Brukes for å beskytte øynene ved prosedyrer der det kan oppstå sprut av blod, sekreter eller annet flytende materiale som kan inneholde mikroorganismer.

Beskyttelsesfrakk, smittefrakk

Brukes for å beskytte hud og arbeidstøy ved prosedyrer der det kan oppstå sprut av blod, sekreter eller annet flytende materiale som kan inneholde mikroorganismer eller annen forurensing av arbeidstøyet. Ved store mengder søl eller vann bør vannbestandig frakk eller tillegg av plastforkle brukes. Ta av brukt/tilsølt frakk umiddelbar etter bruk og vask/desinfiser hendene etterpå.

Utstyr

Brukt, potensielt forurenset utstyr må håndteres slik at det ikke kommer i kontakt med hud eller slimhinner, tøy eller rent utstyr. Flergangsutstyr må rengjøres og eventuelt desinfiseres før det kan brukes pånytt. Engangsutstyr brukes ikke om igjen og skal kastes, eventuelt som smitteavfall.

Renhold

Senger, inventar, berøringspunkter og forurensete flater må regelmessig rengjøres og eventuelt desinfiseres. Flekkdesinfeksjon utføres ved søl av kontaminert materiale. Vanlig rengjøring er tilstrekkelig for pasienter som ikke er isolert pga. smittsom sykdom.

Sengetøy og tekstiler

Sengetøy og tekstiler som er forurenset med blod, sekreter eller ekskreter, må emballeres og transporteres som smittetøy på en slik måte at det ikke kommer i direkte kontakt med hud eller slimhinner.

Andre tiltak

Følg retningslinjer ved bruk av kanyler og skarpe gjenstander. Ta deg tid til den aktuelle prosedyren. Kast brukte nåler/kniver i engangsbeholdere som forsegles før transport. Bruk munnstykker eller desinfiserbart ventileringsutstyr ved rescuscitering istedenfor munn-til-munn-metoden så langt som mulig.

2. Isolering av pasienter

Plasser pasienter som kan forventes å spre smittestoff ved kontakt, dråper eller luftsmitte, i enerom. Når agens ikke er kjent og situasjonen uavklart, som kort tid etter en tilsiktet biologisk hendelse, bør forholdsregler uansett og som minimum inkludere bruk av hansker, smittefrakk og munnbind. Ved mistenkt eller verifisert smittsom sykdom følges institusjonens retningslinjer for isolering av pasienter.

Oversiktstabell over isolerings- og smitteverntiltak ved forskjellige typer smitteveier:

Tiltak

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

Isolat med kontrollert ventilasjon og forgang, eget toalett, dusj og dekontaminator

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Ja

Kontaktsmitte-isolat: Enerom (uten kontrollert ventilasjon) med forgang, eget toalett, dusj og dekontaminator

Ønskelig

Ønskelig

Ikke optimalt, brukes bare når isolat med kontrollert ventilasjon ikke er tilgjengelig

 

Enerom med eget toalett, tilgang til hyller /kurver til beskyttelses-utstyr nær pasientrommet

Ikke optimalt. 

Kun når kontaktsmitteisolat ikke tilgjengelig

Ikke optimalt. 

Kun når kontaktsmitteisolat ikke tilgjengelig

Ikke optimalt, brukes bare når isolat med kontrollert ventilasjon ikke er tilgjengelig

Smittefrakk

Ved direkte kontakt med pasienten

Ved nærkontakt med pasienten (<1 m)

Alle som skal gå i pasientrommet

Hansker

Ved all kontakt med pasient/seng/utstyr på rommet

Alle som skal gå i pasientrommet

Munnbind

Ved fare for sprut

Ved nærkontakt  med pasienten(<1 m)

Ikke tilstrekkelig (bruk åndedrettsvern)

Åndedrettsvern

Nei

Nei

Ja

Visir

Ved fare for sprut

Lue/hette

Sjelden nødvendig. Brukes bare ved fare for direkte tilsøling av håret med infeksiøst materiale

Skobytte

Bare ved mye søl av infisert materiale på gulvet

Håndhygiene

Hånddesinfeksjon/håndvask etter bruk av hansker og før rommet forlates

Bestikk/service

Vanlig bestikk brukes forutsatt at det varmedesinfiseres etter bruk

Utstyr

Nødvendig undersøkelsesutstyr oppbevares i pasientrommet under pasientens opphold, varmedesinfiseres før det tas ut av rommet, ev. pakkes i plastpose og bringes til desinfeksjonsrom for dekontaminering

Dokumenter

Kurve, journal, rekvisisjoner tas ikke inn i isolatet

Lab. Prøver

Prøvetakingsutstyr oppbevares i pasientrommet. Prøveglass desinfiseres, merkes og legges i transportbeholder i forgang/sluse

Avfall

Stikkende og skjærende avfall i tett kanyleboks. Annet avfall legges i plastposen, lukkes forsvarlig og kastes som smitteavfall. Dobbelemballering bare ved forurensing på utsiden av posen

Rengjøring

Rengjøringspersonalet bruker de samme retningslinjer som pleiepersonalet. Rengjøringsutstyr skal dekontamineres etter bruk og helst være rombundet

Transport

Alle sår skal være godt tildekket og nylig skiftet på. Pasienten skal ha rent tøy og ny, ren seng før transport.

Alle sår skal være godt tildekket og nylig skiftet på. Pasienten skal ha rent tøy og ny, ren seng før transport.

Transport innen sykehus unngås i størst mulig utstrekning. Ved klar indikasjon: Alle sår skal være godt tildekket og nylig skiftet på. Pasienten skal ha rent tøy og ny, ren seng før transport. Pasienten utstyres med kirurgisk munnbind (evt. P3 åndedrettsvern med filter for utluft) før transport.

Innleggelse av mange pasienter med isoleringsbehov kan overskride kapasiteten for optimal isolering i enerom. I en slik situasjon kan det være aktuelt å isolere flere pasienter med samme sykdom sammen (kohortisolering). Aktuelle løsninger:

 • Isolering i flersengsrom
 • Isolering på egen post eller deler av en post
 • Isolering i egen bygning

Den valgte løsningen må muliggjøre adekvat pasientmottak, behandling og smitteverntiltak. Avstanden til essensielle serviceavdelinger må være akseptabel. Tilfredsstillende forhold med hensyn til ventilasjon, tilgang på luft/oksygen, avfallsbehandling og andre tekniske behov bør diskuteres med den tekniske stab på sykehuset.

Spesielle isoleringstiltak ved kopper og hemoragisk feber

Kopper og hemoragisk feber smitter hovedsakelig ved kontakt- og dråpesmitte, og tiltak rettet mot disse smittemåter vil gi god beskyttelse. Smitte med aerosol kan allikevel ikke utelukkes, og sekundær smittespredning vil kunne ha fatale konsekvenser. Derfor velges i de fleste vestlige land langt mer omfattende smitteverntiltak, som beskrevet under kopper.

Pasienten skal innlegges direkte på isolat, døren skal holdes lukket med adgang kun for behandlingsansvarlig personell. Pasienter med mistenkt kopper eller hemoragisk feber skal om praktisk mulig overflyttes til høysmitteisolat ved Oslo Universitetssykehus så raskt som mulig (se under om transport). Ved andre sykehus benyttes:

 • Luftsmitteisolat
  • Bestående av sluse, pasientrom, kombinert bad/WC med dekontaminator med adkomst fra pasientrommet
  • Inngang til isolatenheten/pasientrom fortrinnsvis via terreng
  • Undertrykksventilasjon i forhold til korridor
  • Hepafiltrert inn-og utluft. Ikke felles ventilasjon med andre rom/arealer i sykehuset
  • Forriglete dører (bare én dør i slusen kan åpnes av gangen)
 • Beskyttelsesutstyr skal brukes av alle som går inn i rommet:
  • Engangsmittefrakk, virustett
  • Hette
  • Åndedrettsvern (P3) som må sitte tett og være uten lekkasje mot huden
  • Beskyttelsesbriller/visir
  • Hansker som slutter godt om mansjettene
  • Rombundne sko
 • Håndhygiene
  • Håndvask utføres av alle etter at beskyttelsesutstyr er tatt av og før isolatet forlates
 • Dokumenter, utstyr
  • Dokumenter, journal etc skal ikke bringes i pasientrommet
  • Det brukes engangsutstyr så langt det er mulig
  • Flergangsutstyr forblir i pasientrommet til sluttrengjøring/desinfeksjon kan utføres
 • Skittentøy
  • Smitte via kontaminert tøy er beskrevet. Så langt som mulig, bør det brukes engangsutstyr og tøy som kan kasseres. Dobbelemballering og destruksjon av mulig kontaminert tøy etter bruk hvis adekvat dekontaminering ikke er tilgjengelig.
 • Laboratorieprøver
  • Kun nødvendig prøvetaking. Blodprøvetakingsutstyr oppbevares på pasientrommet. Prøveglass dekontamineres på utsiden og sluses ut av pasientrommet og transporteres etter gjeldende retningslinjer
 • Avfall
  • Alle kroppsvæsker dekontamineres
  • Flergangsutstyr dekontamineres så langt mulig. Lar adekvat dekontaminering seg ikke gjøre, må utstyret destrueres
 • Rengjøring
  • Rombundet rengjøringsutstyr
  • Rengjøringspersonalet bruker smittevernutstyr som annet helsepersonell
  • Rengjøringsutstyret dekontamineres etter bruk
 • Sluttdesinfeksjon
  • Rommet rengjøres
  • Flergangsutstyr kasseres i størst mulig utstrekning, dobbeltemballeres og sendes til destruksjon hvis annen adekvat dekontaminering ikke er tilgjengelig
  • Fast inventar, veggflater og gulv klores

Pasienttransport

Transport som høyrisikosmitte (praktisk gjennomføring er under evaluering – kontakt infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus. Foreløpig gjelder:

 • Til sykehus: Pasienten påføres munnbind, evt. P3 åndedrettsvern med filtrasjon av ut-luft. Helsepersonell benytter åndedrettsvern og utstyr som ved luftsmitte (hansker, smittefrakk, øyebeskyttelse). Om mulig benyttes smitteambulanse, tilgjengelig på OUS, Ullevål sykehus.
 • På sykehus: Om mulig skal pasienten behandles i luftsmitteisolat på sykehuset der diagnosen mistenkes inntil pasienten kan overføres til OUS, Ullevål sykehus for høysmitteisolering. Om pasienten befinner seg i sitt hjem, bør man om mulig planlegge direkte innleggelse ved OUS, Ullevål sykehus. Så langt som mulig skal all pasientbehandling foregå på isolatet.

 

Prøvetaking/emballering

 • Prøver sendes vanligvis til det lokale laboratoriet som undersøker eller videresender prøvematerialet til et laboratorium som utfører de aktuelle analyser. Gi telefonisk forhåndsvarsel og innhent råd om prøvetaking og forsendelse.
 • Bruk hansker og smittefrakk som minimumsstandard.
 • Bruk i tillegg doble hansker, åndedrettsvern, øyebeskyttelse ved risiko for aerosolisering.
 • Fyll ut remisser korrekt og med klinisk relevante opplysninger. Anfør også eventuell antibiotikabruk og merk prøveglassene på forhånd. Påfør varsel som ”risikoprøve” eller ”høyrisikoprøve” (eget symbol).
 • Bruk plastglass hvis tilgjengelig.
 • Unngå søl på utsiden av prøveglasset, sprit av utsiden.
 • Emballer hvert prøveglass forskriftsmessig.
 • Vanlig postgang kan ofte ikke benyttes.

Stell av døde

Den døde stelles som anbefalt i sykehusets prosedyrer. NB: Ved stell av døde som har vært isolert pga smittsom sykdom, bruker personalet de samme forholdsregler som ved pasientbehandling. I slike tilfeller foretas stellet fortrinnsvis på pasientens rom i avdelingen.  

Referanse: Isoleringsveilederen. Smittevern 2004:9, Nasjonalt folkehelseinstitutt.