Forside   Fra CBRN skadested til sykehus  Bruk av deteksjonsutstyr  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Enkel bruksanvisning for Automess geigerteller

 

Geigerteller_lite bildeAutomess geigerteller kan brukes til å fastslå radioaktiviteten i området, eller om det er øket en person er kontaminert med radioaktivit materiale. Telleren består av en måleenhet, som kan brukes alene ved påvisning av gammastråling, og en føler (probe) som brukes ved påvisning av alfa- og beta stråling (se også del III).  For å kontrollere et område føres måleren eller proben over det området som skal undersøkes uten at disse får direkte kontakt med materialet som skal undersøkes. Det er svært viktig at man ikke forurenser måleren eller proben med radioaktivitet ved direkte kontakt med forurensete klær, hår, gjenstander og lignende fordi dette vil føre til alt for høye verdier ved målingene.

 

 

 

 1. Slå apparatet på ved å trykke 1 gang på knappen

  Knapp


  Etter 2 sekunder viser displayet doseraten. Dette er stråling per tidsenhet,
  med benevnelse mikro (μ) eller milli (m) Gy/time (h). Den dosen man mottar vil alltid være doseraten ganger tiden man blir utsatt for den strålingen (se også del III).
 2. Bruk først apparatet uten proben tilkoblet
  Med måleapparatet uten proben tilkoblet måler man gammastråling, man kan måle både ekstern og intern kontaminering. Det vil alltid registreres noe naturlig bakgrunnstråling på opp til ca 0,5 μGy/h, når målingene avviker klart fra dette  har man unaturlig radioaktivitet til stede. Apparater som tenkes brukt innen bestemte områder bør på forhånd testes på disse områdene for å sikre at bakgrunnsstrålingen er innenfor normalområdet.
 3. Hold måleren i nærheten av det området som skal kontrolleres
  Som huskeregel ved hendelser med mistenkt kontaminering kan man si at
  • Måleresultater med prefiks μ (mikro) betyr at helsefaren er helt minimal.
  • Ved måleresultater med prefix m (milli) kan helsefare oppstå.
  • Ved målinger over 10mGy/h skal klærne tas av, legges i en plastsekk og merkes før egen renseprosedyre utføres.
 4. Når det ikke registreres noe dose uten probe kobles proben på
  Med proben kan man oppdage ekstern kontaminasjon i form av alfa og beta
  stråling. Når proben kobles til måleren registreres strålingsaktiviteten som tellinger pr. sekund (counts pr second).
 5. Ta av plasthetten på proben og hold proben 0,5-3 cm fra pasienten
  Ikke rør gitteret på proben da det fort kan gå i stykker. Før proben over pasienten. Ved verdier over 1s-1 må renseprosedyre utføres.
 6. Slå av: trykk 2 ganger på knappen:

  Knapp

 

Geigerteller