Annet utstyr

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Så å si alt av medisinsk utstyr, medikamenter eller smittevernutstyr importeres fra land utenfor Norge. Mye kommer også fra land utenfor Europa. I forbindelse med pandemier eller internasjonale krise- eller krigstilstander kan man ikke regne med at forsyninger av medikamenter og utstyr vil foregå på samme måte som under normale forhold. Tidligere erfaringer viser også at befolkningen hamstrer medikamenter når massemedia forteller om farlige infeksjonssykdommer. Dette kan medføre at sykehusenes medikamenttilgang reduseres selv om beholdningen på landsbasis i utgangspunktet var tilfredsstillende.

Det er derfor av beredskapsmessige grunner behov for bufferlagre av medikamenter, verneutstyr og medisinsk engangsutstyr. Slike lagre vil i stor grad representere en engangsutgift, da dette er ting man har et jevnt forbruk av i daglig drift. En forutsetning for at dette skal fungere hensiktsmessig er imidlertid at man avsetter de personalressurser som er nødvendige for at rullering av medikamenter og utstyr kan organiseres effektivt.

Slike bufferlagre bør så langt mulig samordnes med de som opprettes i andre sammenhenger. Behovene for visse typer verneutstyr, medikamenter, isolater mm. vil ligne de man vil få ved en alvorlig pandemi, og samme prinsipper for størrelsesorden og medikamenter/utstyr vil derfor kunne legges til grunn.