CBRN skadestedets soneinndeling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Skadestedets sentrale del kan, spesielt ved brann med eksplosjonsfare og/eller ved spredning av CBRN agens, være et farlig sted å oppholde seg (se nedenfor). I denne hete sonen (”hot zone” eller ”red zone”) skal derfor kun personell med adekvat verneutstyr (kjemikalie-røykdykkere med overtrykksluft ved giftige gasser, vernedrakt med åndedrettsvern ved skitne bomber/spredning av mikroorganismer i luften) begi seg inn og oppholde seg inntil faresituasjonen er avklart. I denne sonen vil man også finne de personer som er mest påvirket (døde/alvorlig syke/skadede) av den eller de faktorer (eksplosiver, giftige gasser eller andre agens) som utløste hendelsen.
Når avstanden til skadestedets sentrum er så stor at man regner med at det ikke foreligger noen fare, og hvor det anses trygt å oppholde seg (ingen av personene som befant seg i området sonen er syke/skadede), kalles området den kalde sonen (”cold zone”). Mellom disse sonene vil det være et område hvor faren er redusert, men hvor man likevel kan bli eksponert for helseskadelige stoffer. Her vil de som er lett eller lite påvirket, og som oftest selv kan gå ut av sonen, befinne seg. Denne sonen kalles den varme sonen (”warm zone” eller ”yellow zone”). Også her skal kun personell med riktig verneutstyr gå inn. Samleplass for evakuerte etableres på grensen mellom varm og kald sone (se senere).
Ofte vil grensen mellom sonene være flytende, og inndelingen settes med en viss sikkerhetsmargin. Da evakueringsdistansen påvirker hvor raskt skadede kan evakueres ut av farlige soner før de får førstehjelp eller livreddende behandling, kan sikkerhetsmarginene ikke være for store. Sonenes utstrekning kan også endres underveis ved forandring i vindretning eller andre forhold. Sonenes utbredelse bestemmes av lederen for brann- og redningsetaten (fagleder Brann, se nedenfor). Under usikre forhold vil bærbart utstyr for deteksjon av gasstype og – konsentrasjon samt strålingsintensitet ved radioaktive hendelser ha stor betydning for fastsettelse av sonegrensene. I trygg avstand utenfor varm sones yttergrense, dvs. i kald sone, etableres en sperring for publikum (ytre perimeter). Innenfor denne sperringen har kun autorisert personell og kjøretøyer adgang.

Figur 1 (II): Skadested og soner (skjematisk)

Figur: Skadested og soner (skjematisk), spesielt med hensyn til kontaminering. Ytre gul-grå linje markerer ytre sperring, stiplet linje markerer indre sperring (grense for verneutstyr).