Generelle diagnostiske problem

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Kvalme/oppkast/diaré som de første symptomer kan oppstå etter eksposisjon for radioaktivt materiale eller spredning av mikroorganismer, men kan også skyldes påvirkning av giftstoffer i mat eller drikkevann. Hvis man ikke har opplysninger som gjør at man er spesielt på vakt, vil leger og annet helsepersonell i begynnelsen lett tolke slike uspesifikke symptomer som matforgiftning eller mage/tarm infeksjoner. Andre giftstoffer kan fremkalle mer diffuse symptomer, eller være dødelige i løpet av kort tid uten at sammenhengen blir klar før man ser at mange personer fremviser det samme sykdomsbildet. I visse situasjoner kan både pasientens sykdomsbilde og faremomentene for prehospitalt innsatspersonale eller sykehuspersonalet være utenfor de flestes erfaringsverden, og så uvanlige at kun et fåtall spesialister vil gjenkjenne dem.

Det er derfor viktig at det foregår en utveksling av informasjon mellom de forskjellige deler av helsevesenet om uvanlige/uforklarlige sykdomsbilder. Primærhelsetjenesten er ofte den som ser pasientene først, men hver enkelt allmennlege ser kanskje bare en eller et fåtall pasienter. Legevaktene vil se flere, de som er dårligst vil passere sykehusenes akuttmottak. Ved forekomst av flere personer med relativt like, men uvanlige, sykdomsbilder er derfor gjensidig informasjonsdeling mellom primærhelsetjeneste, sykehus og epidemiologiske overvåkingsorganer (f. eks. Folkehelseinstituttet, Mattilsynet) svært viktig både for å stille diagnose og få overblikk over problemets omfang.

Ved masseforgiftning via mat eller drikkevann vil man stå ovenfor de samme kapasitetsproblemer som ved masseskader og massesykdom. Mange scenarioer med sofistikert metodikk i forbindelse med forsettlige angrep mot sivilbefolkningen kan tenkes. Det er imidlertid lite sannsynlig at den nødvendige kunnskap og tekniske ekspertise for å kunne benytte seg av alle disse er tilgjengelig for terroristgrupper.