Gasser som fortrenger oksygen

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Til denne gruppen hører gasser som ikke har noen egentlige toksiske effekter, men som i lukkede rom, grøfter, dalsøkk etc. vil skape et hypoksisk miljø fordi de er tyngre enn luft (oksygen) som dermed vil fortrenges. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), nitrogen, metan og propan. Tidligere var CO2 nær enerådende i brannslukningsanlegg nettopp fordi oksygen ble fortrengt og flammene døde (vedlikehold av brann krever 12-15% O2). Det har skjedd flere ulykker ved at slike anlegg feilaktig ble utløst. Moderne brannsluknings-anlegg gikk derfor over til å bruke halongass som virker antikatalytisk og ikke kvelende på flammene. Det vil derfor vanligvis være nok oksygen tilstede slik at et lukket rom kan evakueres etter utslipp av halongass. Halon (halogensubstituert metan) ødelegger imidlertid jordens ozonlag slik at bruken begrenses. Forgiftninger har også forekommet ved avgift av CO2 fra tørris i lukkede rom.

Egentlig hører nesten alle gasser til denne gruppen: Hvis en gass under høyt trykk slippes ut i lukkede rom vil oksygenet også fortrenges. Gasser som propan og metan medfører stor eksplosjonsfare og dette må man ta hensyn til i redningsarbeidet. Freoner (fluorkarboner) eller freongass er i utstrakt bruk som drivgass i spraybokser og kjøleskap. De har liten toksisk effekt utover å fortrenge oksygen. Ved sterk oppvarming kan imidlertid freoner spaltes til irriterende gasser som hydrogenfluorid, hydrogenklorid og fosgen. En pasient utsatt for oppvarmet freongass og som har irritasjonsfenomener fra lufteiene, behand¬les som for klorgass.

Klinikk

I lettere tilfelle inntrer svimmelhet, hodepine, slapphet og likegladhet. Alvorlige tilfelle preges av hypoksiske komplikasjoner, først og fremst fra hjerte og hjerne (hjerteinfarkt, koma og hjerneødem).

Behandling

Ved redningsarbeid i lukkede rom må overtrykks luftutstyr (luft eller O2 kolber) benyttes. Behandlingen er symptomatisk med oksygen, eventuelt assistert ventila¬sjon. Varig hjerneskade kan inntre avhengig av oksygenmangelens grad og varighet. Kjemiske brannskader kan kreve spesialistbehandling ved brannskadeavdeling.