Forside  

Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

 - ved OUS, Ullevål sykehus (NBC-senteret)

Ved mistenkte eller bekreftede akutte CBRN hendelser tilbyr senteret mulighet for faglig kontakt og rådgivning for medisinsk personell, nødetatene og relevante myndigheter 24 timer i døgnet. Bakvakten (konfereringsvakten) på Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål, fungerer til enhver tid som NBC-senterets representant ved akutte hendelser.

Konfereringsvakten kontaktes via Medisinsk intensivavdeling, MIO (22 11 91 24), alternativt OUS Ullevål sentralbord (22 11 80 80 eller 02770) eller Akuttmottaket (22 11 73 50).

NBC-senteret ble opprettet i 2003 ved daværende Ullevål Universitetssykehus som et midlertidig nasjonalt kompetansesenter for medisinsk håndtering av personskade ved hendelser som involverer skadelige effekter av ioniserende stråling (radioaktiv stråling) (N), biologiske (B) og kjemiske (C) stoffer. Opprettelsen kom etter initiativ fra Helsedirektoratet, samtidig ble sykehuset tillagt primæransvaret for å ta hånd om pasienter som ble syke eller skadet som følge av NBC hendelser. Hensikten med å opprette et slikt senter var å styrke sykehusets evne til å løse denne oppgaven, i tillegg skal senteret også øke nasjonal medisinsk kompetanse og bedre sykehusenes evne til håndtere pasienter eksponert for slike hendelser. Senteret fungerte de første årene på provisorisk basis, men ble fra ultimo 2005 etablert som et permanent senter. Det ble først kalt ABC senteret, navnet ble i 2007 endret til NBC-senteret. Senere har forkortelsen CBRN 1  overtatt etter NBC internasjonalt, men senteret har foreløpig valgt å beholde navnet fra 2007.

Også i dag er OUS HF, Ullevål sykehus tillagt hovedansvaret for håndtering av NBC hendelser i Østlandsområdet, administrativt er senteret en integrert del av sykehusets Akuttmedisinske avdeling. Senteret har ultimo 2011 fire overlegestillinger + en senterleder som også er lege, en stipendiat, en spesialsykepleier med spesielt ansvar for verneutstyr, en farmasøyt i halv stilling og en sekretær. Leger med spesiell kompetanse innen hematologi, infeksjonsmedisin, toksikologi og akuttmedisin er tilknyttet senteret. Disse er samtidig engasjert i klinisk arbeid på sine respektive avdelinger (Hematologisk, Infeksjonsmedisinsk, Intensiv- og Akuttmedisinsk avdeling). Den grunnleggende tanken bak organisasjonsmåten er at de spesialister som skal være ansvarlige for retningslinjer og råd om håndtering av CBRN-hendelser også skal ha kontinuerlig oppdatert klinisk kompetanse innen sitt fagområde og bevare en solid forankring i fagmiljøet. Senteret har ingen egne sengeplasser eller laboratoriefasiliteter. Pasienter eksponert for CBRN agens behandles på sykehusets vanlige avdelinger og fordeles etter sykdommens alvorlighetsgrad.

Senteret utarbeider lokale og nasjonale faglige retningslinjer for håndtering av personer som eksponeres for CBRN hendelser, og skal også gi råd til offentlige myndigheter om de medisinske aspekter av slik håndtering.

Kontaktpunkter for senteret er:
E-post: nbcsen@ous-hf.no.
Postadresse: NBC-senteret, Medisinsk divisjon, Oslo universitetssykehus HF,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.
Besøksadresse: OUS Ullevål sykehus, Kirkeveien 166 Oslo.
Elektronisk versjon av håndboken:  https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk%20klinikk/H%C3%A5ndbok_NBC_medisin.pdf


1 CBRN er nå den internasjonalt mest brukte fellesbetegnelse for hendelser som involverer skadelige kjemikalier, biologiske eller strålefarlige stoffer (RN står for Radiation, Nuclear). Denne forkortelsen brukes derfor også i den aktuelle versjonen av håndboken. Da de fleste forsettlige hendelser involverer eksplosiver i en aller annen form, brukes også ofte betegnelsene CBRNe eller CBRN(E) som samlebetegnelser for terror-relaterte hendelser. Synonymer: NBC, i Forsvaret brukes fortsatt ABC (A= Atomic, Atom).