Egenskaper for toksiske gasser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

 

Egenskaper for toksiske gasser1

 

Egenskaper for toksiske gasser (2)

S-V-G-D-A = Fast stoff(solid)-væske-gass-damp-aerosol. i.a. = ikke anbefalt. i.d = ikke data. g = i gassform ved vanlige temperaturer, flyktighet ikke relevant. *Damptrykk er det trykket som gassen vil oppta i et lukket rom ved 20°C når det er i likevekt med stoffets væskefase. I fri luft vil man ikke kunne få mer enn 101 kPa (ved 0 moh). I tilfelle med så høyt trykk av gassen vil den fortrenge luft og utgjøre 100% konsentrasjon. **For stoffer med kokepunkt 0-25 grader angis flyktighet ved temperatur rett under kokepunktet. For kokepunkt under normale temperaturer for omgivelsene vil stoffet være i gassform, flyktigheten meget høy og verdien ikke relevant i tabellen.

AEGL 10 min = Acute Exposure Guideline Levels ved 10 minutters eksponering. Verdier over AEGL 1=milde symptomer, verdier over AEGL 2=moderate symptomer, og verdier over AEGL 3 = alvorlige, evt livstruende symptomer. Det finnes AEGL-verdier for andre eksponeringsvarigheter, se http://www.epa.gov/oppt/aegl/pubs/chemlist.htm

IDLH = Immediately Dangerous To Life or Health Concentrations, for utfyllende liste over alle typer agens, se http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html

*** IDLH og EAGL er to forskjellige systemer laget for å gi informasjon om hvilke konsentrasjoner av gasser som vil utgjøre en helsefare. EAGL tar eksponeringstid i betraktning, det gjør ikke IDLH. De gir litt forskjellige verdier som uttrykk for at det er en viss usikkerhet knyttet til slike beregninger. Like fullt gir begge systemer en pekepinn på når man kan forvente helseproblemer.