Mottak av CBRN-pasienter i sykehus

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Det kan i noen situasjoner være vanskelig å avgjøre om skadestedet skal anses som kontaminert. Kontaminasjon som krever dekontaminering på skadested eller ved ankomst sykehus dreier seg først og fremst om

 • Farlige gasser hvor klær, hudoverflate og/eller hår er fuktige
 • Spredning av radioaktivt støv eller partikler
 • Spredning av giftstoffer, smittestoffer eller biologisk materiale (som støv, pulver, partikler, aerosol) hvor inntak av selv små mengder er farlig for hjelperne

Mottak i sykehus av alvorlig syke CBRN pasienter hvor kontaminerende agens antas å være farlig også for hjelperne.

 1. Klargjør sykehusets dekontamineringsutstyr. Undersøk om antidot mot agens (hvis kjent: opiat, cyanid eller nervegass) finnes, få dette til akuttmottaket.
 2. Helsepersonell som tar imot pasientene skal være ikledd vernedrakt eller annet verneutstyr inntil faresituasjonen er avklart og pasientene eventuelt er dekontaminert.
 3. Ved sikker eller antatt kontaminering fjernes klær før pasientene tas inn i akuttmottaket. Behov for ytterligere dekontaminering vurderes i relasjon til behovet for livreddende medisinsk intervensjon.
 4. Ved ukjent agens/uklart hendelsesforløp: Radioaktivitet på kroppsoverflate undersøkes med geigerteller (Automess eller tilsvarende) eller dosimetre med display for aktuell doserate. Hvis gassdetektor finnes klargjøres denne til å "sniffe" luften i akuttmottaket.
 5. Personer som dunster gass, men som har tørre klær og tørr hud, trenger ikke dekontaminering. Bestrålte personer er ikke strålefarlige.
 6. Radioaktivitet på kroppsoverflaten vil vanligvis være så moderat at ytterligere dekontaminering (unntatt avkledning) ikke skal forsinke livreddende behandling.
 7. Konsulter "Håndbok for NBC Medisin" og eventuelt NBC-senteret ved OUS Ullevål for videre strategi og behandling. Lokal støtte av leger fra NBC-senteret kan rekvireres, men vil nødvendigvis ta noe reisetid.
 8. Primær behandling og stabilisering skjer lokalt med fordeling som ved andre akutte skader/sykdom. Ved hendelser sentralt i Østlandsområdet fordeles slike pasienter til OUS Ullevål.
 9. Overflytting til OUS Ullevål eller regionsykehus skjer når dette er nødvendig av medisinske eller ressursmessige årsaker. Avtales direkte med aktuelt sykehus, NBC-senteret orienteres om overflytninger.