Forside   Stråleskader  

Prøvetaking

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

(spesielt viktig at nøyaktige prøvetakingstidspunkt registreres)

Generelle prøver: Så raskt som mulig tas blodprøver for telling av røde blodlegemer, hvite blodlegemer med differensialtelling (lymfocyttallet er spesielt viktig), blodplater, leverenzymer, INR, nyrefunksjonsprøver, elektrolytter, albumin og totalprotein. Eventuelt tas også andre blodprøver vurdert ut fra den kliniske situasjonen. 

Vevstyping: Det tas blodprøver til vevstyping med tanke på eventuell senere stamcelletransplantasjon (2 glass fullblod og 3 glass ACD). Det skal også tas blod og bemargsaspirat til kromosomanalyse.

Kroppsvæsker: Ved mistanke om intern kontaminering skal urinen samles, emballeres og merkes med dato og klokkeslett slik at hver vannlating lagres for seg (Avføring/ diaré, ekspektorat og oppkast bør også samles for nærmere undersøkelse).

Det tas prøve med vattpensel fra hvert nesebor for undersøkelse av radioaktivitet. Prøvene oppbevares i vanlig glass med kork inntil målingen finner sted.

Biologisk dosimetri. (spesialprøver for bestemmelse av kromosomendring i lymfocytter). Det tas 10 ml heparinblod for cytogenetisk doseestimat (denne prøven tas vanligvis 24 timer etter eksponering). Hvis alvorlige prodromalsymptomer eller – tegn observeres kort tid etter ulykken tas prøven umiddelbart (se nedenfor).