3.5.3.2Kirurgi

Hemikraniektomi ved malignt media-ødem kan være livreddende (95), men effekten mht. funksjonell bedring er usikker (95;96). En helhetlig vurdering må foretas. En systematisk oversikt over 3 randomiserte studier med gjennomsnittsalder 45 år viser at hemikraniektomi innen 48 t etter sykdomsstart reduserte dødelighet og økte andelen pasienter med et gunstig langtidsresultat (97) (nivå 1a).

Suboccipital kraniotomi og partiell reseksjon av cerebellum kan være indisert ved større cerebellære infarkter med økende kompresjon av hjernestammen (98). Hemikraniektomi og suboccipital kraniotomi må anses som profylaktiske inngrep og bør derfor sannsynligvis utføres i løpet av de første 24 timene hvis det foreligger indikasjon for slik behandling (53;99) (nivå 3). Alder under 60 år og behandling før hernieringssymptomer opptrer er gunstige prognostiske faktorer (95;99). Pasienter under 60 år med truende malignt ødem bør vurderes for rask overflytting til et sykehus med nevrokirurgisk behandlingstilbud. Pasienter mellom 60 og 70 år kan også etter individuell vurdering være aktuelle for hemikraniektomi selv om effekten her er dårligere dokumentert. For pasienter over 70 år finnes ingen dokumentasjon for positiv effekt av hemikraniektomi.

En hemorrhagisk transformasjon kan av og til også bidra til økt trykk. Anbefalingene for behandling av spontane hjerneblødninger bør i slike tilfeller følges (se kapittel 3.6 Akutt behandling av hjerneblødning).

Vedlegg