3.5.3.1Støttebehandling

Basisbehandling ved kliniske eller radiologiske tegn til malignt ødem består i løftet hodeende til 30°, smertelindring, febersenkning og adekvat oksygenering og ev. osmoterapi med i.v mannitol eller glyserol (93;94) (nivå1a). Konservativ behandling har imidlertid vanligvis liten effekt på det kliniske forløpet (93;94). For generell behandling ved økt hjernetrykk, se komplikasjoner kapittel 3.8.1.2 Økt intrakranialt trykk .

Vedlegg