3.5.1.2 Intra-arteriell behandling

Intra-arteriell (i.a.) trombolyse kan være effektiv behandling ved akutt hjerneinfarkt (80). Det er imidlertid ikke gjort randomiserte studier av i.a. versus i.v. trombolyse og det foreligger bare en studie med i.a. trombolyse versus placebo (80) (nivå1b). Prourokinase som ble benyttet som trombolytisk middel i denne studien er ikke registrert i Norge (80).

I.a. trombolyse gir en tidsforsinkelse før start av behandling sammenlignet med i.v. trombolyse, men denne forsinkelsen kan kompenseres ved å kombinere i.v. og i.a. trombolyse (81;82). I.a. trombolyse kan være et behandlingsalternativ for pasienter med en klinisk alvorlig okklusjon i arteria cerebri media innen 6 t etter sykdomsstart (53), med basilarisokklusjon (83-85), eller med kontraindikasjoner mot i.v. trombolyse (53) (nivå 3).

Intra-arteriell mekanisk embolektomi (86) kan være et behandlingsalternativ for pasienter med store proksimale okklusjoner, med manglende effekt av i.v. eller i.a.trombolyse eller med kontraindikasjoner mot i.v. eller i.a. trombolyse (87-89). Tidsvindu kan være ca. 6 t for mediaokklusjoner (66;67) og kanskje noe lengre for basilarisokklusjoner. I en metaanalyse av 114 åpne behandlingsserier hadde pasienter behandlet med mekanisk embolektomi en signifikant større sannsynlighet for godt langtidsresultat enn en tilsvarende matchet kontroll-gruppe (89) (nivå 3). Nyere embolektomi-systemer fremviser høyere grad av rekanalisering og en trend mot lavere mortalitet og bedre langtidseffekt (90). Embolektomi anbefales videre utprøvd i kliniske studier (53).

Kombinert i.a. medikamentell og mekanisk behandling viser i en systematisk oversikt betydelig variasjon i resultatene og det er foreløpig manglende bevis for at i.a. behandling gir et bedre langtidsresultat i forhold til naturlig forløp (91). Det trengs derfor mer forskning på i.a. behandling før klare anbefalinger kan gis.

*De godkjente kriteriene for trombolyse finnes i vedlegg 6.4 Kriterier for trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt. Det er dokumentert effekt opp til 4,5 t og søknad om utvidet tidsvindu er til behandling i Norge og EU.

Vedlegg