3.5.1.1Intravenøs trombolytisk behandling

Intravenøs (i.v.) trombolytisk behandling med vevsplasminogen aktivator (tPA) innen 4 1/2 t etter sykdomsstart reduserer alvorlig funksjonshemning hos selekterte pasienter med iskemisk hjerneslag (37;74) (nivå1a). En samleanalyse av de tidlige randomiserte studiene (16) viste at behandling innen 3 t er assosiert med godt langtidsresultat, at behandlingen kan ha effekt også ved behandlingsstart etter 3 t, men at effekten er usikker i tidsvinduet opp mot 6 t (16) (nivå1a).

Effekten er størst ved tidlig innsettende behandling. Odds ratio (OR) for komplett eller nesten komplett gjenvinning av funksjon er 2.8 (KI 1.8-4.5) for behandlingsstart innen 90 min, 1.6 (KI 1.1-2.2) i perioden 91-180 min og 1.4 (KI 1.1-1.9) i perioden 181-270 min (16) (nivå 1a).

Foreløpig er godkjent tidsvindu for trombolyse kun 3 t. Indikasjoner og kontraindikasjoner i henhold til lisensen for Alteplase er vist i pkt. 6.4 Kriterier for trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt . Symptomatiske blødninger opptrer hyppigere blant trombolyserte pasienter, men gir ikke økt dødelighet (75-77).

Trombolyse er vist å være en sikker og effektiv behandling også i sentra med liten forutgående erfaring med trombolyse (78;79) (nivå 3). I.v. trombolytisk behandling må være et tilbud ved alle sykehus som tar imot pasienter med akutt hjerneinfarkt. 

Vedlegg