3.5.6 Ustabilt hjerneinfarkt

Anbefalinger :  behandling av ustabilt hjerteinfarkt Grad Nivå
Ny CT-caput bør utføres ved progresjon av symptomer for å utelukke blødning, malignt ødem eller lillehjerneødem med hydrocephalus. - -
Systemfaktorer som kan bidra til progresjon av symptomer bør korrigeres (hypotensjon, dehydrering, hypoksi, feber, forstyrrelse i væske-, salt- eller sukkerbalanse). D 4
Antikoagulasjonsbehandling med heparin anbefales som hovedregel ikke. B 2a
Kombinasjonsbehandling med ASA og klopidogrel kan vurderes. D 4
Ved fluktuerende utfall kan trombolyse vurderes. C 3

Med ustabilt hjerneinfarkt menes her både progredierende og fluktuerende utfall. Forverring av nevrologiske utfall (bevissthet, pareser, språk) de første 2-3 døgnene forekommer hos ca. 20-40 % av pasientene (123;124). Pasienter med diabetes, hypertoni og lakunære infarkter synes å være særlig utsatt (125). Rutinemessig bruk av standardiserte nevrologiske skalaer (NIHSS, SSS) kan bidra til å oppdage forverring på et tidlig tidspunkt. Mekanismene bak en slik forverring er bare delvis kjent, men stenosering/okklusjon av kar, repeterende embolier, ødem, lokale BT-variasjoner med hypoperfusjon, hemorrhagisk transformasjon, eller systemiske faktorer som feber, hypotensjon, hypoksi eller forstyrrelser i væske-, sukker- eller saltbalanse er faktorer som kan bidra. Forverringen er som regel varig, og gir en dårligere prognose (124;126;127).

Behandling av ev. systemfaktorer er trolig de viktigste tiltakene per i dag, men vi mangler gode studier på dette området.

Antikoagulasjonsbehandling har ikke dokumentert effekt og medfører blødningsfare, og anbefales derfor som hovedregel ikke (128) (nivå 2a).

Kombinasjonen ASA og klopidogrel kan muligens redusere embolier fra ustabile plakk (72).  Det finnes også andre studier som kan tyde på en effekt av kombinasjonsbehandling av ASA og klopidogrel i tidlig fase (30;129). Derfor benyttes kombinasjonen ASA/klopidogrel en del ved ustabile hjerneinfarkter, men det foreligger foreløpig ingen holdbar dokumentasjon som tillater klare anbefalinger. Ved fluktuerende utfall kan trombolyse vurderes men det foreligger ingen klar dokumentert effekt (123;124) (nivå 3).

Vedlegg