3.11.2 Bemanning

Personalet i en slagenhet bør ha spesialkompetanse, og det bør være en strukturert og systematisert plan for utdanning og internopplæring, så vel særfaglig som tverrfaglig. Medlemmene i det tverrfaglige teamet bør ha definerte ansvarsområder og roller, og samarbeide tett om felles oppgaver. Bemanning i de slagenhetene som har dokumentert effekt er vist nedenfor (12;17;23;251-253)(nivå 1a).

Per 5 senger bør det være:

  • 1 fast overlege (nevrolog, geriater, indremedisiner)  
  • 7,5-10 sykepleiere (”pleiefaktor” 1,5-2,0)
  • 1 slagsykepleier
  • 1 fysioterapeut
  • 0,5 ergoterapeut 
  • 0,3 logoped

Den anførte personellnormen viser et minimumsbehov, og økende akuttbehandling inkludert trombolyse med økt behov for overvåkning i akuttfasen, vil kreve noe høyere bemanning (se kapittel 3.11.6 Fysiologisk og nevrologisk overvåkning) særlig når det gjelder sykepleierbemanning. Sykepleiere i en slagenhet har mange viktige oppgaver både i forhold til akutt behandling, observasjon, forebygging av komplikasjoner, pleie av pasienter med til dels stort hjelpebehov, stimulering, tidlig mobilisering og rehabilitering. Alle disse oppgavene må løses for å tilby effektiv slagenhetsbehandling og dette gjør at sykepleierbemanningen må være styrket sammenlignet med vanlige sengeposter. Bemanningsbehov til et ev. ambulerende team som koordinerer utskrivning og sikrer samarbeid/veiledning i forhold til den videre behandlingskjeden kommer i tillegg (se kapittel 6.1 Organisering, struktur og bemanning i slagenheter).

Vedlegg