3.11.6 Fysiologisk og nevrologisk overvåkning

Forstyrrelser i den fysiologiske balanse/homøostase med hyperglykemi, feber, hypoksi, hypertensjon eller hypotensjon, er assosiert med dårlig prognose (se kapittel 3.7 Overvåkning og kontroll av fysiologisk homøostase). Slagenheter bør derfor monitorere og korrigere slike parametere i akuttfasen (257;258) (nivå2a). Pasienter som får trombolytisk behandling trenger særlig nøye overvåkning.

Flere studier har undersøkt effekten av kontinuerlig monitorering (EKG, oksygenering, blodtrykk) samt hyppig måling av temperatur, blod, respirasjonsfrekvens og repeterende vurdering av nevrologisk status med et standardisert skåringssystem de første 1-3 døgn etter ictus (259-262). Samlet viser resultatene en tendens til bedre overlevelse og funksjonsnivå i slagenheter med kontinuelig monitorering (12) (nivå 2a).

Det er fortsatt uklart hvor intens slik overvåkning bør være og hvor lenge den bør vare, da monitorering som medfører forsinkelse av tidlig mobilisering synes å være negativt (12;263). Monitorering må derfor ikke gå på bekostning av tidlig mobilisering.

Vedlegg