3.7.4 Blodsukker

Anbefalinger :  regulering av blodsukker Grad Nivå
Pasienter med hyperglykemi de første 24 t etter debut av hjerneslag bør få kontrollert blodsukkernivået regelmessig, dvs.minst 4 ganger første døgnet og hyppigere hos pasienter med betydelig hyperglykemi eller hypoglykemi. - -
Pasienter med hyperglykemi de første 24 t etter debut av hjerneslag bør gis insulin subkutant inntil glukosenivå er <8-10 mmol/l (mål: 6-8 mmol/l). I.v. behandling med insulin bør unngås om glukosenivået ikke er >20 mmol/l. B 1b
Pasienter med vedvarende forhøyet glukosenivå bør utredes og ev. behandles for nedsatt glukosetoleranse eller diabetes. D 4

Hyperglykemi (>7.0 mmol/l) forekommer ofte hos akutte hjerneslagpasienter (166), både blant diabetikere (70-100%) og ikke-diabetikere (30-50%). Hyperglykemi er assosiert med større hjerneskade, og redusert overlevelse og funksjonsnivå (167;168) (nivå 2a). Særlig sårbare er pasienter behandlet med trombolyse, hvor hyperglykemien synes å øke både den iskemiske skaden og risikoen for hemorrhagisk transformasjon (169).

Glukose-insulin-infusjon kan redusere mortalitet og morbiditet hos pasienter innlagt ved intensivavdelinger (170). Tilsvarende studier hos pasienter med hjerneslag viser ikke nytte av et like strengt behandlingsregime (171;172) (nivå 1b). Det er likevel grunn til å tro at god kontroll har betydning i den akutte fasen (173) (nivå 1b).

Vedlegg