3.7.1 Respirasjon

Anbefalinger :  respirasjonsproblemer Grad Nivå
Hos pasienter med normal oksygenmetning ≥95 % er rutinemessig oksygentilførsel ikke indisert. D 4
Oksygenbehandling anbefales til akutte slagpasienter med oksygenmetning <95 % med gradert oksygentilførsel til en metning på 97-99 %. B 2b
Pasienter hvor tilfredsstillende oksygenmetning ikke kan oppnås ved tilførsel av 5 l O2/min bør undersøkes ytterligere med henblikk på årsak til hypoksien. - -
Pasienter med alvorlig KOLS har risiko for CO2-retensjon ved oksygentilførsel og bør følges med regelmessige undersøkelser av blodgasser. - -

Respirasjonsproblemer er vanlig ved akutt hjerneslag. Øvre luftveisobstruksjoner forekommer hyppigst de første 24 t, særlig hvis pasienten ligger på rygg og har høy BMI.

Ca. 60 % av slagpasientene utvikler hypoksi (oksygenmetning <95 %) i løpet av de første 24 timene (143). Årsaken kan være hypoventilasjon, atelektase og aspirasjonspneumoni, arytmier (rask atrieflimmer) og sviktende hjertefunksjon. En del pasienter har også kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller annen lungelidelse som kan bidra til hypoksi.

Det er ikke vist at behandling med hyperbart oksygen i akuttfasen bedrer klinisk resultat (144) (nivå1a). Oksygen via nesekateter er assosiert med bedret funksjon ved større hjerneinfarkt, men ikke ved mindre hjerneinfarkt (145;146) (nivå 2b), men om oksygentilførsel er nødvendig hos pasienter som har tilfredsstillende oksygenmetning er ikke avklart. 

Vedlegg