3.7.2.1 Blodtrykk

Anbefalinger :  regulering av blodtrykk i akuttfasen Grad Nivå
Akutt blodtrykkssenkende behandling bør vanligvis ikke gis ved akutt hjerneslag hvis ikke meget høye verdier eller andre tilstander (f.eks. hjertesvikt) gjør blodtrykksreduksjon indisert. A 1b
Ved hjerneinfarkt bør blodtrykkssenkende behandling vurderes ved blodtrykk > 220/120 mmHg, med siktemål 10-20 % reduksjon. Pasienten bør observeres med tanke på nevrologisk forverring. D 4
Det bør utvises spesiell varsomhet ved blodtrykksreduksjon hos pasienter med høygradige bilaterale karotisstenoser eller intrakraniale stenoser. D 4
Ved intracerebral blødning anbefales blodtrykkssenkende behandling ved systolisk trykk >180 mmHg med siktemål 10-20 % reduksjon. D 4

Det er stor usikkerhet om indikasjon for BT-behandling i akuttfasen, både ved hjerneinfarkt og intracerebral blødning (147). En Cochrane-analyse fra 2001 fant ikke grunnlag for å anbefale behandling av høyt BT i akuttfasen (148) (nivå1a). Både for høyt og for lavt trykk er assosiert med reduksjon i funksjonsnivå (149-151). Verken kalsiumblokkere (152), transdermalt nitroglyserin (153), eller betablokker (154) har i akuttfasen hatt gunstig effekt på forløpet, snarere tvert imot. En studie med candesartan (angiotensin reseptorblokker) reduserte vaskulære hendelser og død (155). Enkelte studier har vist positiv effekt av aggressiv BT-senkning ved intrac erebrale blødninger (156). Samlet sett gir ikke de anførte studier grunnlag for rutinemessig BT-senkende behandling ved hjerneslag i den akutte fasen.

I klinisk praksis er det likevel vanlig å behandle BT over 220/120 mmHg. Det tilstrebes en kontrollert reduksjon på 10-20 %. Ved samtidig symptomgivende hjertesvikt eller koronar-sykdom bør det interveneres på lavere verdier for å optimalisere kardial funksjon. Tidligere antihypertensiv medikasjon kan kontinueres ved BT >140/90 mmHg. Ved BT <140/90 mmHg er det vanlig å redusere eller seponere antihypertensiv behandling.

Ved intracerebral blødning behandles gjerne BT over 180/100 mmHg, med mål 10-20 % reduksjon.

Labetalol er det medikamentet som er mest brukt ved akutt BT-behandling ved hjerneslag. Ved infusjonsbehandling oppnås en rask effekt og det er som oftest lett å styre BT-reduksjonen. Ved hjertesvikt, koronarsykdom eller bradycardi pga. labetalol, kan nitroglycerininfusjon være et bedre alternativ. Ved trombolyse gjelder egne blodtrykksgrenser, se kapittel 6.4 Kriterier for trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt.

Vedlegg