3.7.2.3 Væskebalanse

Anbefaling :  væskebalanse Grad Nivå
Pasienter med akutt hjerneslag bør få 1-2 liter saltvannsløsning i.v. (Ringer acetat eller 0.9 % NaCl) innleggelsesdagen, hvis det ikke foreligger ukompensert hjertesvikt. B 2a

Om lag halvparten av slagpasientene er dehydrerte ved eller kort tid etter innleggelse i sykehus (158). Dehydrering øker dødeligheten etter hjerneslag (158) (nivå 2a).

Væskebehandling oppfattes å være gunstig og utgjør sannsynligvis en del av ”slagenhetseffekten” (11;12). Det anbefales behandling med 1-2 liter i.v. Ringer acetat eller 0,9 % NaCl innleggelsesdagen (17) (nivå 2a). Behandling med hyperosmolar væske (hydroksyethyl stivelse, lavmolekylært dextran) gir ingen gevinst og har ingen plass i akuttbehandlingen (159) (nivå 1a).

Hos pasienter med hjertesvikt må væskebehandlingen ta hensyn til risikoen for overhydrering og lungestuvning, i verste fall lungeødem.

Vedlegg