3.8.2.1 Lungeinfeksjon

Anbefalinger :  lungeinfeksjon Grad Nivå
Klinisk svelgetest bør gjennomføres rutinemessig ved innleggelse og før oralt inntak for å redusere risiko for aspirasjon og lungeinfeksjon (*). - -
Pasienter med mulige svelgevansker bør vurderes daglig med henblikk på ev. komplikasjoner inkludert daglig måling av temperatur og ev. blodprøver. - -
Det bør gjennomføres tidlig og rask utredning ved kliniske tegn til infeksjon med CRP/leukocytter, blodkulturer ved temp >38.5 og røntgen thorax. - -
Tidlig mobilisering anbefales for å redusere risiko for lungeinfeksjoner. B 2a
Ved tegn til lungeinfeksjon bør det raskt startes behandling med i.v. antibiotika etter sykehusets rutiner i 7-10 dager og med varighet minst i ett døgn etter normalisering av feber og infeksjonsparametre. D 4
Det bør gis febersenkende behandling med paracetamol. D 4
Det bør vurderes å gi ekstratilførsel av væske i.v. for å unngå dehydrering. D 4

* se kapittel 3.8.9 Svelgevansker i akuttfasen og 6.8 Test av svelgefunksjonen

Aspirasjonspneumoni oppstår gjerne de første 4 dagene etter slaget, oftest hos eldre (alder >75 år) (175;183), pasienter med alvorlige slag (SSS <30) (174;175;183-185) eller intrakranial blødning (183;185), pasienter med KOLS (183;186) og med lav albumin eller hyperglykemi (183). Immobilisering/sengeleie og svelgevansker er viktige predisponerende faktorer (176;187) (nivå 2a). Pneumoni er ansvarlig for 1/3 av dødeligheten i akuttfasen, og tredobler risikoen for død innen 30 dager (183). Det er også den hyppigste årsaken til reinnleggelse i sykehus (188).

Tiltak mot aspirasjonspneumoni består av tidlig mobilisering samt tidlig intervensjon med antibiotika. Det er ikke grunnlag for profylaktisk behandling med antibiotika. Screening for svelgevansker reduserer aspirasjonsfaren (189) (nivå 2a). Ved tegn til infeksjon, dvs. temp >38, vurderes pasientens lungefunksjon klinisk og røntgenologisk, samt infeksjonsparametere i blodet. Ved positive funn anbefales rask start med i.v antibiotika.

Vedlegg