3.8.2.2Urinveisinfeksjon

Anbefalinger :  urinveisinfeksjon Grad Nivå
Ved urinveisinfeksjon (UVI) bør utredning inkludert blærescanning gjennomføres for å avklare om det foreligger blærefunksjonsforstyrrelse, spesielt retensjon (*). - -
Ved retensjon bør intermitterende kateterisering iverksettes. D 4
Permanent blærekateter bør unngås. B 2a
Ved tegn til UVI bør bakteriologisk undersøkelse gjennomføres før oppstart av antibiotika. - -
Pasienter med UVI bør være godt hydrert. D 4

* se kapittel 5.4.8 Eliminasjon

Urinveisinfeksjon (UVI) kan oppstå hos alle slagpasienter, men sjelden ved lette slag. (174;175;185). Selv om UVI representerer en komplikasjon, er det ikke vist at UVI forverrer pasientenes mulighet til å gjenvinne et godt funksjonsnivå. Urinretensjon og inneliggende blærekateter er predisponerende for UVI (190) (nivå 2a). Profylakse består i rutinemessig ultralydscanning av blære, og intermitterende kateterisering ved retensjon (191). Ved symptomer eller feber bør utredning med urin stix/dyrkning gjennomføres. Behandling med anti-biotika (vanligvis perorale) gis ved positive funn. Når det gjelder blærefunksjonsforstyrrelser henvises til kapittel 5.4.8 Eliminasjon.

Vedlegg