Akuttfasen  

3.3 Mottak av pasient i sykehuset

Anbefalinger :  tiltak ved ankomst akuttmottak/slagenhet Grad Nivå
Det bør etableres klare prosedyrer for varsling og håndtering i akuttmottak, god kommunikasjon med vakthavende lege og avtaler mellom akuttmottak,røntgenavdeling, laboratorietjeneste og slagenhet for å redusere tidsbruk for akutt diagnostikk og utredning. C 3
Ved ankomst bør vitale funksjoner, respirasjon og sirkulasjon undersøkes, og en kort standardisert nevrologisk undersøkelse bør gjennomføres. - -
Lokale forhold må avgjøre hvilke tiltak, inkludert trombolyse, som bør utføresi akuttmottak/røntgenavdeling og hvilke som bør utføres ved ankomst i slagenheten, men et nært samarbeid bør etableres for å unngå forsinkelser. D 4
Observasjon, monitorering, blodprøver og ev. behandlingstiltak som ivaretar vitale funksjoner og fysiologisk homøostase bør gjennomføres raskt. D 4

Klare prosedyrer for varsling og håndtering av pasienten i akuttmottak, god kommunikasjon med vakthavende lege som har ansvar for akuttbehandling inkludert trombolyse og avtaler med røntgenavdeling og laboratorietjenesten, reduserer tidsbruk for akutt diagnostikk og utredning i sykehuset (18;21;36) (nivå3). Slagenheten og røntgenavdelingen bør varsles raskt om når pasienten ankommer. Hvis det under transporten ikke er innlagt venflon og startet infusjon med saltvannsløsning bør dette gjøres umiddelbart. Lege med ansvar for å motta slagpasienter bør være tilgjengelig hele døgnet og være i akuttmottaket når pasienten ankommer.

Vedlegg