Akuttfasen   Mottak  

3.3.1 Diagnostikk/utredning i akuttmottaket

Ved ankomst i akuttmottaket har pasienten behov for undersøkelse og observasjon av vitale funksjoner, respirasjon, sirkulasjon og nevrologiske utfall.

Det bør raskt tas stilling til om pasienten er en potensiell kandidat for trombolyse. Ved indikasjon for trombolytisk behandling skal denne gis så raskt som mulig (37;38). Det bør derfor etableres rutiner og prosedyrer som muliggjør rask behandlingsstart. Lokale forhold vil avgjøre om trombolysebehandling bør startes i røntgenavdelingen, akuttmottaket eller slag-enheten. Indikasjon for trombolyse bør vurderes fortløpende (se kapittel 3.5.1.1 Intravenøs trombolytisk behandling og kapittel 6.4 Kriterier for trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt).

Følgene undersøkelser/vurderinger er viktige ved ankomst: 

  • Luftveier (frie/ufrie).
  • Respirasjon (frekvens og dybde, oksygenmetning bør være ≥95 %).
  • Sirkulasjon (BT, hjertefrekvens, rytme)

Systolisk BT bør holdes >120 og <220 mmHg (obs spesielle BT-grenser for tromobolyse se kapittel 3.5.1 Reperfusjonsbehandling og 6.4 Kriterier for trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt).

EKG bør tas og hjertefrekvens og hjerterytme bør vurderes. Rask atrieflimmer ellerandre arytmier som påvirker BT bør behandles for å optimalisere cerebral perfusjon.

  • Venflon legges inn hvis det ikke er gjort tidligere, og saltvannsinfusjon startes.
  • Klinisk og nevrologisk undersøkelse bør gjennomføres i løpet av 5-10 min.inklusive Glasgow Coma Scale (GCS) og National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) eller tilsvarende.
  • Blodprøver: Hb leukocytter, trombocytter, INR, CRP, Na, K, kreatinin, hjerteinfarktmarkører. Hvis trombolyse er aktuelt bør Hb, trombocytter og INR høyprioriteres.
  • Ev. kontakt med anestesi- /intensivlege ved svikt i vitale funksjoner, og/eller GCS <8.
  • Akutt bildeundersøkelse. Cerebral CT, ev. med CT angio (alternativt MR, se kapittel 3.4.1 Radiologisk bildediagnostikk). Avklare om det foreligger kontraindikasjoner mot jodholdig kontrastmiddel (allergi eller nyresvikt) eller kontraindikasjoner mot MR-undersøkelser.
  • Andre tiltak: Urinretensjon må utelukkes og ev. kateterisering utføres.          
Vedlegg